Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym
na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 52,40
m2 położonym w budynku przy ul. Stary Rynek 23 w
Radzyminie 

Burmistrz Radzymina ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 52,40 m2 położonym w budynku przy ul. Stary Rynek 23 w Radzyminie.

1. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz sanitarną.

2. Ze względu na położenie lokalu- w centrum miasta Wynajmujący dopuszcza prowadzenie w lokalu następujących działalności gospodarczych: handel, usługi bankowe, ubezpieczeniowe, turystyczne.

3. Cena wywoławcza wynosi 29,00 zł netto za 1 m2 powierzchni lokalu.

4. Termin przetargu- otwarcia ofert: 31.03.2017 r.- godz. 10.00.

5. Przetarg- otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie przy Pl. T. Kościuszki 2, pokój nr 23 (sala konferencyjna) w ww. terminie.

6. Oprócz ustalonego w przetargu czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń tj. za wodę, ścieki, nieczystości stałe i energię elektryczną, według wskazań liczników zamontowanych w lokalu oraz podatku od nieruchomości.

7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób prawnych konieczne jest przedstawienie pełnomocnictwa osoby reprezentującej w przetargu osobę prawną.

8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- wpłacenie przelewem wadium w wysokości 1 000 zł do 27.03.2017 r. na konto  depozytowe Urzędu Miasta i Gminy Radzymin Nr: BPH O/Radzymin 94 1060 0076 0000 3310 0015 7525 z dopiskiem „wadium – przetarg na lokal użytkowy” i okazaniu komisji przetargowej,
- złożenie pisemnej oferty cenowej wraz z informacją o sposobie zagospodarowania lokalu,
- złożenie pisemnego wyrażenia zgody na zabezpieczenie wierzytelności czynszu wekslem „In blanco”, o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu,
- złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i  przyjęciu warunków w nich zawartych bez zastrzeżeń
- złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.

9. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie wraz z opisem: „Przetarg na wynajem lokalu użytkowego- ul. Stary Rynek 23” w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie przy Pl. T. Kościuszki 2, pokój nr 24 (sekretariat- II piętro) w terminie do dnia 31.03.2017 r. do godziny 9.30.

10. Przetarg będzie ważny, jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty.

11. Po zatwierdzeniu protokołu przetargu przez Burmistrza Radzymina wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, po zabezpieczeniu należności czynszowych Wynajmującego wekslem wraz z deklaracją wekslową o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu.

12. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zwraca się w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy i zabezpieczeniu należności czynszowych wynajmującego wekslem wraz z deklaracją wekslową o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu.

13. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie do 10 dni, licząc od dnia przetargu.

14. W przypadku gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy w wyznaczonym terminie lub nie zabezpieczy wierzytelności wynajmującego ww. wekslem, wadium ulega przepadkowi.

15. Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas określony do trzech lat z możliwością jej przedłużenia na wniosek najemcy o ile najemca będzie regularnie wywiązywał się z opłacania czynszu i opłat dodatkowych związanych z eksploatacją lokalu.

16. Wylicytowana stawka czynszu z tytułu najmu lokalu będzie corocznie rewaloryzowana przez Wynajmującego w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

17. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu lub jego odwołania.

18. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg  – parter, pokój nr 6 lub 9, tel. 22 786-62-92 w.142 lub 149

Radzymin, dnia  17.03.2017 r.

Burmistrz
/-/ mgr Krzysztof Chaciński

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Urbanowicz - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2017-03-20 14:52:08.
Data wprowadzenia: 2017-03-20 14:52:08
Autor: Elżbieta Urbanowicz - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót