Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ,
POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI BORKI GMINA RADZYMIN 


Burmistrz Radzymina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Borki gmina Radzymin, oznaczonej jako działki ewid. nr 20/4 o powierzchni 0,0914 ha, stanowiącej własność Gminy Radzymin, uregulowanej w księdze wieczystej  Nr WA1W/00028400/8.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy drodze gruntowej utwardzonej kruszywem, odchodzącej od głównej drogi we wsi Borki. W zasięgu nieruchomości są sieci infrastruktury technicznej terenu: sieć energetyczna, sieć gazowa.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie Nr 430/LI/98 z dnia 19 czerwca 1998r. przedmiotowa działka położona jest na terenach zabudowy letniskowej na gruntach nieleśnych, oznaczonych symbolem UTL1. W trakcie opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Borki, a zgodnie z wykonanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ww. działka położona jest w strefie mieszkaniowo – rekreacyjnej, oznaczonej symbolem 3.2 na rysunku studium.

Przetarg odbędzie się 16.12.2011r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie przy Placu Tadeusza Kościuszki 2, pokój nr 23 (sala konferencyjna).

Cena wywoławcza nieruchomości 103.000,- zł  plus podatek VAT według stawki 23%

Wadium: 20.000,- zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowania przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 09.12.2011r., wyłącznie przelewem bankowym na konto Urzędu  Miasta i Gminy Radzymin: BPH  Nr 94 1060 0076 0000 3310 0015 7525.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w określonym w ogłoszeniu terminie.   
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji można zasięgnąć:
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Plac T. Kościuszki 2, pokój nr 21,
tel. (0 22) 786 62 92 (93) wew. 135 lub 136


Radzymin, 2 listopada 2011r.

Burmistrz  Radzymina
Zbigniew Piotrowski

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:20:09 | Data modyfikacji: 2011-12-20 11:49:40.
Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:20:09
Data modyfikacji: 2011-12-20 11:49:40
Autor: Anna Berta
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót