Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOOECI
GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W
MIEJSCOWOOECI BORKI GMINA RADZYMIN 


Burmistrz Radzymina
ogłasza

rokowania na sprzedaż nieruchomooeci gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowooeci Borki gmina Radzymin, oznaczonej jako działka ewid. nr 20/4 o powierzchni 0,0914 ha, stanowišcej własnooeć Gminy Radzymin, uregulowanej w księdze wieczystej  Nr WA1W/00028400/8.

Nieruchomooeć położona jest przy drodze gruntowej utwardzonej kruszywem, odchodzšcej od głównej drogi we wsi Borki. W zasięgu nieruchomooeci sš sieci infrastruktury technicznej terenu: sieć energetyczna, sieć gazowa.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin zatwierdzonym Uchwałš Rady Miejskiej w Radzyminie Nr 430/LI/98 z dnia 19 czerwca 1998r. przedmiotowa działka położona jest na terenach zabudowy letniskowej na gruntach nieleoenych, oznaczonych symbolem UTL1. W trakcie opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Borki, a zgodnie z wykonanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ww. działka położona jest w strefie mieszkaniowo - rekreacyjnej, oznaczonej symbolem 3.2 na rysunku studium.      
Nieruchomooeć stanowišca działkę ewid. nr 20/4, położona w Borkach nie jest obcišżona prawami na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowišzań.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 16 grudnia 2011 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ogłoszony na dzień 27 kwietnia 2012 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Rokowania odbędš się w dniu 29 pa?dziernika 2012r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Placu Tadeusza Kooeciuszki 2, pokój nr 23 (sala konferencyjna).

     Cena wywoławcza do rokowań w zł:  75.000,00  +  23% VAT

     Zaliczka na poczet rokowań w zł: 10.000,00 zł

Warunkiem przystšpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki i zgłoszenie udziału w rokowaniach.
 
Zaliczkę we wskazanej wyżej kwocie należy wpłacić wyłšcznie przelewem bankowym na konto Urzędu  Miasta i Gminy Radzymin: BPH  Nr 94 1060 0076 0000 3310 0015 7525, najpó?niej do dnia 25 pa?dziernika 2012 r.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, należy złożyć w zamkniętej kopercie, najpó?niej do dnia 25 pa?dziernika 2012 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pokój nr 24 (sekretariat). Koperta powinna być opisana ,,Rokowania na sprzedaż nieruchomooeci w Borkach".

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszajšcym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) firmy lub spółki przystępujšce do rokowań muszš przedłożyć aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalnooeci gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami;
3) cudzoziemcy przystępujšcy do rokowań muszš przedłożyć zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagajš tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomooeci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z pó?n. zm.);
4) datę sporzšdzenia zgłoszenia;
5) ooewiadczenie, że zgłaszajšcy zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
6) proponowanš cenę i sposób jej zapłaty;
7) kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Uczestnik, w dniu rokowań musi okazać się dokumentem tożsamooeci.

Zaliczkę wpłaconš przez uczestnika, który wygrał rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomooeci, a pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócone.    
W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania, od zawarcia umowy, zaliczka nie podlega zwrotowi. Cena osišgnięta w rokowaniach płatna jest w całooeci przed podpisaniem umowy.
Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo do odwołania rokowań lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, w formie właoeciwej dla ogłoszenia o rokowaniach.

Bliższe informacje można uzyskać:
Urzšd Miasta i Gminy Radzymin, Plac T. Kooeciuszki 2, pokój nr 21,
tel. (0 22) 786 62 92 (93) wew. 135 lub 136


Radzymin, 26 wrzeoenia 2012r.

Burmistrz Radzymina
/-/ Zbigniew Piotrowski

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta | Data wprowadzenia: 2012-09-27 14:55:56.
Data wprowadzenia: 2012-09-27 14:55:56
Autor: Anna Berta
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót