Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dzierżawę na
okres 9 lat częoeci nieruchomooeci zabudowanej
oznaczonej jako działka ewid. Nr 234 przy ul.
Myoeliwskiej 27 w Starym Dybowie o powierzchni 3
868 m2 wraz z budynkami (dawna szkoła
podstawowa). 

                                   OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU


Burmistrz Radzymina ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę  na okres 9 lat częoeci nieruchomooeci zabudowanej oznaczonej jako działka ewid. Nr 234  przy ul. Myoeliwskiej 27 w Starym Dybowie o powierzchni 3 868 m2 wraz z budynkami (dawna szkoła podstawowa).


 


1.     Budynek o powierzchni użytkowej 370,12 m2 składa się z:


- 5 sal lekcyjnych o powierzchni: 38,84 m2- 3 szt., 49,20 m2- 1 szt., 


  53,07 m2- 1 szt.


- korytarzy o powierzchniach: 53,82 m2+14,55 m2+6,49 m2+4,57 m2


- pomieszczeń pomocniczych (kuchni i zaplecza) o powierzchni


  8 m2+9,81 m2+15,15 m2


- toalet o powierzchni: 1,52 m2, 3 szt. i 5,13 m2


- pomieszczeń administracyjnych o powierzchni: 12,67 m2+ 13,26 m2


- kotłowni o powierzchni - 13,55 m2


 


 


Budynek wyposażony jest w instalację elektrycznš (trójfazowš), gazowš, instalację c.o. (lokalna kotłownia gazowa), instalację sanitarnš (woda miejska + lokalny zbiornik bezodpływowy).


Powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy 3 868 m2.


 


2.     Nieruchomooeć przeznaczona jest na cele ooewiatowe.


 


3.     Stawka wyjoeciowa do przetargu wynosi 4 100 zł netto miesięcznie


 


(cena całkowita)


 


4.     Termin przetargu- otwarcia ofert:  19.10.2012 r.- godz. 10.00.


 


5.     Przetarg- otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie przy Pl. T. Kooeciuszki 2, pokój nr 23 (sala konferencyjna) w ww. terminie.


 


6.     Koszty ewentualnego remontu, adaptacji i aranżacji lokalu ponosi Najemca.


 


7.     Oprócz ustalonego w przetargu czynszu najemca zobowišzany będzie do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych tj. opłat za wodę, oecieki, nieczystooeci stałe i energię elektrycznš (po zawarciu umów z dostawcami w.w usług) oraz podatku od nieruchomooeci.


 


8.     W przetargu mogš brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób prawnych konieczne jest przedstawienie pełnomocnictwa osoby reprezentujšcej w przetargu osobę prawnš.


 


9.     Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:


-   wpłacenie przelewem wadium w wysokooeci 3 300 zł do dnia 16.10.2012


     roku na konto  depozytowe Urzędu Miasta i Gminy Radzymin


Nr: BPH O/Radzymin 94 1060 0076 0000 3310 0015 7525


z dopiskiem ,,wadium - przetarg na dzierżawę nieruchomooeci" i okazaniu komisji przetargowej,


     -   złożenie pisemnej oferty cenowej wraz z informacjš o sposobie


zagospodarowania lokalu, rodzaju prowadzenia działalnooeci ooewiatowej


     -   złożenie pisemnego wyrażenia zgody na zabezpieczenie wierzytelnooeci


    czynszu wekslem ,,In blanco", o wartooeci dziesięciomiesięcznego czynszu 


    brutto wylicytowanego w przetargu,


-   złożenie ooewiadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu


    warunków w nich zawartych bez zastrzeżeń,


-   złożenie ooewiadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym budynków położonych na nieruchomooeci.


 


10. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie wraz z opisem: ,,Przetarg na dzierżawę nieruchomooeci w Starym Dybowie- nie otwierać przed dniem 19.10.2012 roku do godz. 10.00 " w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie przy Pl. T. Kooeciuszki 2, pokój nr 24 (sekretariat- II piętro) w terminie do dnia 19.10.2012 roku do godziny 9.30.


 


11.  Przetarg będzie ważny, jeżeli zostanš złożone co najmniej dwie oferty.


 


12. Po zatwierdzeniu protokołu przetargu przez Burmistrza Radzymina wygrywajšcy przetarg zobowišzany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, po zabezpieczeniu należnooeci czynszowych Wynajmujšcego wekslem wraz z deklaracjš wekslowš o wartooeci dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu.


 


13. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zwraca się w cišgu 7 dni po podpisaniu umowy i zabezpieczeniu należnooeci czynszowych wynajmujšcego wekslem wraz z deklaracja wekslowš o wartooeci dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu.


 


14. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie do 10 dni, liczšc od dnia przetargu.


 


15. W przypadku gdy wygrywajšcy przetarg nie zawrze umowy w wyznaczonym terminie lub nie zabezpieczy wierzytelnooeci wynajmujšcego ww. wekslem, wadium ulega przepadkowi.


 


16. Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas okreoelony do dziewięciu lat z możliwooeciš jej przedłużenia, na wniosek najemcy o ile najemca będzie regularnie wywišzywał się z opłacania czynszu i opłat dodatkowych zwišzanych z eksploatacjš lokalu.


 


17. Wylicytowana stawka czynszu z tytułu dzierżawy będzie corocznie rewaloryzowana przez Wynajmujšcego w wysokooeci odpowiadajšcej wska?nikowi wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.


 


18. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu lub jego odwołania.


 


Dodatkowe informacje odnooenie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Referat Administracji i Zarzšdzania Budynkami Komunalnymi, ul.  Konstytucji 3 Maja 19 - I piętro, tel. 22 786-58-19,


22 786-58-37


 


 


Radzymin, dnia 02.10.2012 r.


 


 


 


 


 


                                                                      Burmistrz Radzymina


                                                                     /-/ Zbigniew Piotrowski

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wiesław Szuppe | Data wprowadzenia: 2012-10-02 14:10:45 | Data modyfikacji: 2012-10-02 14:13:20.
Data wprowadzenia: 2012-10-02 14:10:45
Data modyfikacji: 2012-10-02 14:13:20
Autor: Wiesław Szuppe
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót