Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PISEMNYM
NA DZIERŻAWĘ NA OKRES 9 LAT CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO
DZIAŁKA EWID. NR 234 PRZY UL. MYŚLIWSKIEJ 27 W
STARYM DYBOWIE O POWIERZCHNI 3 868 M2 WRAZ Z
BUDYNKAMI (DAWNA SZKOŁA PODSTAWOWA) 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Radzymina ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę  na okres 9 lat części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ewid. Nr 234  przy ul. Myśliwskiej 27 w Starym Dybowie o powierzchni 3 868 m2 wraz z budynkami (dawna szkoła podstawowa).

1. Budynek o powierzchni użytkowej 370,12 m2 składa się z:
- 5 sal lekcyjnych o powierzchni: 38,84 m2- 3 szt., 49,20 m2- 1 szt., 53,07 m2 - 1 szt.
- korytarzy o powierzchniach: 53,82 m2+14,55 m2+6,49 m2+4,57 m2
- pomieszczeń pomocniczych (kuchni i zaplecza) o powierzchni 8 m2 + 9,81 m2 + 15,15 m2
- toalet o powierzchni: 1,52 m2, 3 szt. i 5,13 m2
- pomieszczeń administracyjnych o powierzchni: 12,67 m2 + 13,26 m2
- kotłowni o powierzchni – 13,55 m2

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną (trójfazową), gazową, instalację c.o. (lokalna kotłownia gazowa), instalację sanitarną (woda miejska + lokalny zbiornik bezodpływowy).
Powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy 3 868 m2.

2. Nieruchomość przeznaczona jest na cele oświatowe.

3. Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 4 100 zł netto miesięcznie
(cena całkowita)

4. Termin przetargu- otwarcia ofert: 14.03.2013 r.- godz. 10.00.

5. Przetarg- otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie przy Pl. T. Kościuszki 2, pokój nr 23 (sala konferencyjna) w ww. terminie.

6. Koszty ewentualnego remontu, adaptacji i aranżacji lokalu ponosi Najemca.

7. Oprócz ustalonego w przetargu czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych tj. opłat za wodę, ścieki, nieczystości stałe i energię elektryczną (po zawarciu umów z dostawcami w.w usług) oraz podatku od nieruchomości.

8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób prawnych konieczne jest przedstawienie pełnomocnictwa osoby reprezentującej w przetargu osobę prawną.

9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- wpłacenie przelewem wadium w wysokości 3 300 zł do dnia 11.03.2013 roku na konto  depozytowe Urzędu Miasta i Gminy Radzymin Nr: BPH O/Radzymin 94 1060 0076 0000 3310 0015 7525 z dopiskiem „wadium – przetarg na dzierżawę nieruchomości” i okazaniu komisji przetargowej,
- złożenie pisemnej oferty cenowej wraz z informacją o sposobie
zagospodarowania lokalu, rodzaju prowadzenia działalności oświatowej
- złożenie pisemnego wyrażenia zgody na zabezpieczenie wierzytelności czynszu wekslem „In blanco”, o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu,
- złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu warunków w nich zawartych bez zastrzeżeń,
- złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym budynków położonych na nieruchomości.

10. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie wraz z opisem: „Przetarg na dzierżawę nieruchomości w Starym Dybowie- nie otwierać przed dniem 14.03.2013 roku do godz. 10.00” w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie przy Pl. T. Kościuszki 2, pokój nr 24 (sekretariat - II piętro) w terminie do dnia 14.03.2013 roku do godziny 9.30.

11. Przetarg będzie ważny, jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty.

12. Po zatwierdzeniu protokołu przetargu przez Burmistrza Radzymina wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, po zabezpieczeniu należności czynszowych Wynajmującego wekslem wraz z deklaracją wekslową o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu.

13. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zwraca się w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy i zabezpieczeniu należności czynszowych wynajmującego wekslem wraz z deklaracja wekslową o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu.

14. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie do 10 dni, licząc od dnia przetargu.

15. W przypadku gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy w wyznaczonym terminie lub nie zabezpieczy wierzytelności wynajmującego ww. wekslem, wadium ulega przepadkowi.

16. Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas określony do dziewięciu lat z możliwością jej przedłużenia, na wniosek najemcy o ile najemca będzie regularnie wywiązywał się z opłacania czynszu i opłat dodatkowych związanych z eksploatacją lokalu.

17. Wylicytowana stawka czynszu z tytułu dzierżawy będzie corocznie rewaloryzowana przez Wynajmującego w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

18. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu lub jego odwołania.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Referat Administracji i Zarządzania Budynkami Komunalnymi, ul.  Konstytucji 3 Maja 19 - I piętro, tel. 22 786-58-19, 22 786-58-37


Radzymin, dnia 05.02.2013 r.


z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
/-/ Andrzej Siarna

 REGULAMIN

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wiesław Szuppe - Kierownik Referatu Administracji i Zarządzania Budynkami Komunalnymi | Data wprowadzenia: 2013-02-05 12:19:50.
Data wprowadzenia: 2013-02-05 12:19:50
Autor: Wiesław Szuppe - Kierownik Referatu Administracji i Zarządzania Budynkami Komunalnymi
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót