Ogłoszenia o przetargach

BURMISTRZ RADZYMINA OGŁASZA ROKOWANIA NA
DZIERŻAWĘ, NA OKRES 9 LAT, NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI
STARY DYBÓW, GMINA RADZYMIN, UL. MYŚLIWSKA 27
OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWID. NR 234 O
POWIERZCHNI 3 868 M2 WRAZ Z BUDYNKAMI 

Burmistrz Radzymina
ogłasza rokowania na dzierżawę, na okres 9 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Stary Dybów, gmina Radzymin, ul. Myśliwska 27 oznaczonej jako działka ewid. nr 234 o powierzchni 3 868 m2 wraz z budynkami.

1. Budynek o powierzchni użytkowej 370,12 m2 składa się z:
- 5 sal lekcyjnych o powierzchni: 38,84 m2- 3 szt., 49,20 m2- 1 szt., 
  53,07 m2- 1 szt.
- korytarzy o powierzchniach: 53,82 m2+14,55 m2+6,49 m2+4,57 m2
- pomieszczeń pomocniczych (kuchni i zaplecza) o powierzchni
  8 m2+9,81 m2+15,15 m2
- toalet o powierzchni: 1,52 m2, 3 szt. i 5,13 m2
- pomieszczeń administracyjnych o powierzchni: 12,67 m2+ 13,26 m2
- kotłowni o powierzchni – 13,55 m2
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną (trójfazową), gazową, instalację c.o. (lokalna kotłownia gazowa), instalację sanitarną (woda miejska + lokalny zbiornik bezodpływowy).
Powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy 3 868 m2.
2. Nieruchomość przeznaczona jest na cele oświatowe.
3. Koszty ewentualnego remontu, adaptacji i aranżacji lokalu ponosi Najemca.
4. Oprócz ustalonego w przetargu czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych tj. opłat za wodę, ścieki, nieczystości stałe i energię elektryczną (po zawarciu umów z dostawcami w.w usług) oraz podatku od nieruchomości.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 19 października 2012 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ogłoszony na dzień 14 marca 2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Rokowania odbędą się w dniu 9 maja 2013 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Placu Tadeusza Kościuszki 2, pokój nr 23 (sala konferencyjna).

Cena wywoławcza do rokowań w zł : 3 700 +  23% VAT miesięcznie

Zaliczka na poczet rokowań w zł : 1 500 zł
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki i zgłoszenie udziału w rokowaniach.
Zaliczkę we wskazanej wyżej kwocie należy wpłacić wyłącznie przelewem bankowym na konto Urzędu  Miasta i Gminy Radzymin: BPH  Nr 94 1060 0076 0000 3310 0015 7525, najpóźniej do dnia 6 maja 2013 r.
Za datę wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, należy złożyć w zamkniętej kopercie, najpóźniej do dnia 6 maja 2013 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pokój nr 24 (sekretariat). Koperta powinna być opisana „Rokowania na dzierżawę nieruchomości w Starym Dybowie”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) firmy lub spółki przystępujące do rokowań muszą przedłożyć aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami;
3) datę sporządzenia zgłoszenia;
4) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
5) proponowaną cenę netto miesięcznie, wraz z informacją o sposobie zagospodarowania lokalu i rodzaju prowadzenia działalności oświatowej;
6) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym budynków położonych na nieruchomości;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie wierzytelności wekslem „In blanco” o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu;
8) kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Uczestnik, w dniu rokowań musi okazać się dokumentem tożsamości.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania zalicza się na poczet czynszu, a pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania, od zawarcia umowy, zaliczka nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w rokowaniach będzie corocznie rewaloryzowana przez Wynajmującego w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Zastrzega się prawo do odwołania rokowań lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.
Bliższe informacje można uzyskać:
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Administracji i Zarządzania Budynkami Komunalnymi, ul. Konstytucji 3 Maja 19- I piętro tel. (0 22) 786 58 37 lub (0 22) 786-58-19 wew. 101 i 107

Radzymin, dnia 08.04.2013 r.


Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
/-/ Andrzej Siarna

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wiesław Szuppe - Kierownik Referatu Administracji i Zarządzania Budynkami Komunalnymi | Data wprowadzenia: 2013-04-08 15:42:41.
Data wprowadzenia: 2013-04-08 15:42:41
Autor: Wiesław Szuppe - Kierownik Referatu Administracji i Zarządzania Budynkami Komunalnymi
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót