Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU DRUGIM NIEOGRANICZONYM
PISEMNYM NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W
RADZYMINIE PRZY UL.STARY RYNEK 23 O POWIERZCHNI 28
M2. 


Burmistrz Radzymina ogłasza drugi przetarg nieograniczony pisemny na wynajem lokalu użytkowego Radzyminie  przy ul. Stary Rynek 23 o powierzchni 28 m2.

1.      Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz sanitarną.

 

2.      Ze względu na położenie lokalu- w centrum miasta Wynajmujący dopuszcza prowadzenie w lokalu następujących działalności gospodarczych: handel, usługi bankowe, ubezpieczeniowe i turystyczne.

 

3.      Cena wywoławcza wynosi 18 zł netto za 1 m2 powierzchni lokalu

 

4.      Termin przetargu- otwarcia ofert:  12.03.2014 r.- godz. 10.00.

 

5.      Przetarg- otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie przy Pl. T. Kościuszki 2, pokój nr 23 (sala konferencyjna) w ww. terminie.

 

6.      Koszty ewentualnego remontu, adaptacji i aranżacji lokalu ponosi Najemca.

 

7.      Oprócz ustalonego w przetargu czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych tj. ogrzewania, opłat za wodę, ścieki, nieczystości stałe i energię elektryczną, (po zawarciu umów z dostawcami w.w usług) oraz podatku od nieruchomości.

 

8.      W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób prawnych konieczne jest przedstawienie pełnomocnictwa osoby reprezentującej w przetargu osobę prawną.

 

9.      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

-       wpłacenie przelewem wadium w wysokości 500 zł do dnia 07.03.2014 roku na konto  depozytowe Urzędu Miasta i Gminy Radzymin Nr: BPH O/Radzymin 94 1060 0076 0000 3310 0015 7525 z dopiskiem „wadium – przetarg na lokal użytkowy” i okazaniu komisji przetargowej,

-         złożenie pisemnej oferty cenowej wraz z informacją o sposobie zagospodarowania lokalu,

-         złożenie pisemnego wyrażenia zgody na zabezpieczenie wierzytelności czynszu wekslem „In blanco”, o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu  brutto wylicytowanego w przetargu,

-         złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu warunków w nich zawartych bez zastrzeżeń

-         złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.

 

10. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie wraz z opisem: „Przetarg na lokal użytkowy- nie otwierać przed dniem 12.03.2014 roku do godz. 10:00 ” w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie przy Pl. T. Kościuszki 2, pokój nr 24 (sekretariat- I piętro) w terminie do dnia 12.03.2014 roku do godziny 9.30.

 

11.  Przetarg będzie ważny, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta.

 

12. Po zatwierdzeniu protokołu przetargu przez Burmistrza Radzymina wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, po zabezpieczeniu należności czynszowych Wynajmującego wekslem wraz z deklaracją wekslową o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu.

 

13. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zwraca się w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy i zabezpieczeniu należności czynszowych wynajmującego wekslem wraz z deklaracja wekslową o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu.

 

14. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie do 10 dni, licząc od dnia przetargu.

 

15. W przypadku gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy w wyznaczonym terminie lub nie zabezpieczy wierzytelności wynajmującego ww. wekslem, wadium ulega przepadkowi.

 

16. Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas określony do trzech lat z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony, na wniosek najemcy o ile najemca będzie regularnie wywiązywał się z opłacania czynszu i opłat dodatkowych związanych z eksploatacją lokalu.

 

17. Wylicytowana stawka czynszu z tytułu najmu lokalu będzie corocznie rewaloryzowana przez Wynajmującego w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

 

18. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu lub jego odwołania.

 

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Referat Administracji i Zarządzania Budynkami Komunalnymi, ul. Konstytucji 3 Maja 19 - I piętro, tel. 22 786-58-19,

22 786-58-37 w.101 lub 107

 

Radzymin, dnia 12.02.2014 r.

 

 

Burmistrz

/-/ Zbigniew Piotrowski

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Urbanowicz - Referat Administracji i Zarządzania Budynkami | Data wprowadzenia: 2014-02-13 10:00:30 | Data modyfikacji: 2014-02-13 10:06:20.
Data wprowadzenia: 2014-02-13 10:00:30
Data modyfikacji: 2014-02-13 10:06:20
Autor: Elżbieta Urbanowicz - Referat Administracji i Zarządzania Budynkami
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót