2012r.

 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 20 grudnia 2012 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2012-12-17 16:41:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2012 – 2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2012-12-18 08:51:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2012

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2012-12-18 08:50:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 240/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2012 roku

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2012-12-18 08:10:01.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2012-12-17 16:39:00 | Data modyfikacji: 2012-12-19 13:36:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2012-12-17 16:35:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2012-12-17 16:32:16.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2012-12-17 16:30:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Cezary Dębek | Data wprowadzenia: 2012-12-17 16:21:36.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 30 listopada 2012 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2012-11-26 11:08:28 | Data modyfikacji: 2012-11-26 11:08:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2012-11-26 11:07:04.
 
 Projekt Uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2012-11-26 11:03:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2012-11-26 11:00:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2012-11-26 10:52:06.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2012 – 2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2012-11-26 10:46:04.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2012

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2012-11-26 10:31:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2012-11-26 10:24:43.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia miesięcznych górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2012-11-26 10:18:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2012-11-26 10:13:31.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Borki ul. Morenowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2012-11-26 10:08:36.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Stare Załubice ul. Nowinkowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2012-11-26 10:04:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Stare Załubice ul. Grądowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2012-11-26 10:00:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2012-11-26 09:55:34.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 29 października 2012 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2012-10-24 14:19:28 | Data modyfikacji: 2012-11-26 11:08:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:23:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:21:16.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:17:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:15:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:08:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie podziału gminy Radzymin na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:04:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2012-2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:00:59.
 
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2012

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2012-10-24 12:59:00 | Data modyfikacji: 2012-10-24 12:59:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współfinansowaniu kosztów pobytu dzieci z Gminy Radzymin w przedszkolach publicznych Gminy Nieporęt

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2012-10-24 12:57:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokończenie budowy skrzydła przychodni zdrowia oraz wykonanie systemu zarządzania energią dla kompleksu budynków Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Marlena Kondratczyk - Inspektor w Referacie Inwestycji | Data wprowadzenia: 2012-10-24 12:55:13.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Grzegorz Krycki - Dyrektor Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2012-10-24 12:49:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Straży Miejskiej w Radzyminie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 205/XVI/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 kwietnia 2008 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Grzegorz Wrzosek - Komendant Straży Miejskiej | Data wprowadzenia: 2012-10-24 12:34:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie etapowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mokre na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2012-10-24 12:31:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2012-10-24 12:24:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2012-10-24 12:18:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2012-10-24 12:12:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2012-10-24 12:01:45.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zmiany granicy terytorialnej gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2012-10-24 11:53:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, nieruchomości gruntowej położonej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2012-10-24 12:08:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do korzystania Sołectwu Borki nieruchomości gruntowej położonej we wsi Borki gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2012-10-24 11:49:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Borki

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2012-10-24 11:58:24.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 25 września 2012 roku

      

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2012-09-20 08:01:45.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2012 – 2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2012-09-20 08:00:49.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2012

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2012-09-20 07:59:16.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Inspektor ds. Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2012-09-20 07:57:58.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części zabudowanej nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Inspektor ds. Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2012-09-20 07:57:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Rżyska

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2012-09-20 10:57:02.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 28 sierpnia 2012 roku

     

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2012-08-22 09:55:31.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwał: Nr 441/XXXIII/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin oraz Nr 151/XII/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 441/XXXIII/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2012-08-22 09:54:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/VI/2007 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2012-08-22 09:51:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2012-08-22 09:48:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Nadma ul. Miętowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2012-08-22 09:38:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Ciemne ul. Magiczna)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2012-08-22 09:34:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Arciechów ul. Serocka)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2012-08-22 09:30:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2012-08-22 09:21:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2012 – 2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2012-08-22 09:16:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2012

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2012-08-22 09:02:15.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Regina Pachulska | Data wprowadzenia: 2012-08-22 08:54:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji budżetowo – statutowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2012-08-22 08:49:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2012-08-22 08:46:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2012-08-22 08:44:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargowej części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ewid. Nr 234 położonej w Starym Dybowie przy ul. Myśliwskiej 27

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wiesław Szuppe - Kierownik Referatu Administracji i Zarządzania Budynkami Komunalnymi | Data wprowadzenia: 2012-08-22 08:41:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2012-08-22 08:34:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2012-08-22 08:29:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2012-08-22 08:26:01.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2012-08-22 08:22:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2012-08-22 08:18:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Grzegorz Krycki - Dyrektor SPZ ZOZ w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2012-08-22 08:13:25.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 22 czerwca 2012 roku

    

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2012-06-19 10:21:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju Gminy Radzymin na lata 2012 – 2015”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2012-06-19 10:19:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/XXV/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEASZ | Data wprowadzenia: 2012-06-19 10:04:28.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie, jego zastępców, dla radnych oraz dla sołtysów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2012-06-19 09:50:42.
 
 Projekt Uchwały zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Radzymin w 2012 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2012-06-19 09:47:43.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części zabudowanej nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2012-06-19 09:43:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych wraz z prawem współwłasności w działce gruntu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2012-06-19 09:36:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2012-06-19 09:32:13.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, nieruchomości gruntowej położonej we wsi Nadma przy ul. Prymasa Tysiąclecia

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2012-06-19 09:28:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2012 – 2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2012-06-19 09:23:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2012

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2012-06-19 09:17:36.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Bonecka, Mirosław Fabisiak, Paweł Dąbrowski, Elżbieta Darka | Data wprowadzenia: 2012-06-19 09:06:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2011

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Grzegorz Krycki - Dyrektor SPZ ZOZ w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2012-06-19 08:58:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Radzymina za rok 2011

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2012-06-19 08:44:49.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za 2011 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2012-06-19 08:38:45.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 25 maja 2012 roku

   

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:46:36.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin /dot. ul. Sokolej we wsi Ciemne/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:46:01.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin /dot. ul. Jesiennej we wsi Ciemne/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:42:57.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin /dot. ul. Miętowej we wsi Nadma/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:39:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin /dot. ul. Olszowej we wsi Łosie/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:36:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin /dot. ul. Ignacego Krasickiego w Słupnie/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:28:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wiesław Szuppe - Kierownik Referatu Administracji i Zarządzania Budynkami Komunalnymi | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:24:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:21:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:17:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2012–2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:14:10.
 
 Projekt Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 5.83.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Radzymin na rok 2012

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:06:10.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 137/XVI/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Cezary Dębek | Data wprowadzenia: 2012-05-21 13:58:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy oraz statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotne w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Grzegorz Tomasz Krycki - Dyrektor SPZ ZOZ w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2012-05-21 13:55:00.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 27 kwietnia 2012 roku

  

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2012-04-24 09:56:15.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 112/XII/2011

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Mirosław Fabisiak, Halina Bonecka, Elżbieta Darka, Paweł Dąbrowski | Data wprowadzenia: 2012-04-24 09:55:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu etycznego radnego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Mirosław Fabisiak, Halina Bonecka, Elżbieta Darka, Paweł Dąbrowski | Data wprowadzenia: 2012-04-24 09:52:16.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid.11/9 w obrębie Stary Janków

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka | Data wprowadzenia: 2012-04-24 09:47:19.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin, obejmującego część obrębu 03-01 w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka | Data wprowadzenia: 2012-04-24 09:43:08.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Radzymin oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2012-04-24 09:40:04.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2012-04-24 09:36:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2012–2020

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2012-04-24 09:23:04.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 5.83.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Radzymin na rok 2012

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2012-04-24 09:19:16.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, nieruchomości gruntowej położonej w Radzyminie przy Placu Tadeusza Kościuszki

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2012-04-24 09:05:32.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2012-04-24 09:02:13.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaliczenia istniejących dróg do kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2012-04-24 08:59:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Zdrowia, opieki społecznej i porządku publicznego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2012-04-24 08:53:31.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, kultury, sportu i turystyki

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2012-04-24 08:51:13.
 
 Projekt Uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, kultury, sportu i turystyki

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2012-04-24 08:49:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2012-04-24 08:47:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska - Kierownik OPS | Data wprowadzenia: 2012-04-24 08:45:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi komunalne o charakterze publicznym świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-04-24 08:36:54.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze gminy Radzymin na okres od 01.05.2012 r. do 30.04.2013 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-04-24 08:33:08 | Data modyfikacji: 2012-04-24 09:26:38.
 
 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin (Radzymińskiej Orkiestry Dętej) za rok 2011

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Marzena Małek - Dyrektor Biblioteki | Data wprowadzenia: 2012-04-24 10:15:26 | Data modyfikacji: 2012-04-24 10:21:06.
 
 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyminie za 2011 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Cezary Dębek - Przewodniczący Komisji | Data wprowadzenia: 2012-04-24 10:20:18 | Data modyfikacji: 2012-04-24 10:21:17.
 
 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska - Kierownik OPS | Data wprowadzenia: 2012-04-24 10:27:51.
 
 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi na 2011 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2012-04-24 10:33:50.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 2 kwietnia 2012 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-03-27 08:13:13.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-03-27 08:24:45.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 28 lutego 2012 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-02-22 09:01:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska | Data wprowadzenia: 2012-02-22 08:59:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Cezary Dębek | Data wprowadzenia: 2012-02-22 08:58:42 | Data modyfikacji: 2012-02-22 09:00:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-02-22 08:54:51.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-02-22 08:52:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Mirosława Fabisiaka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-02-22 08:49:45.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Pawła Dąbrowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-02-22 08:47:16.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-02-22 08:45:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Elżbiety Darki z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-02-22 08:42:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 112/XII/2011

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Mirosław Fabisiak, Halina Bonecka, Elżbieta Darka, Paweł Dąbrowski | Data wprowadzenia: 2012-02-22 08:39:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu etycznego radnego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Mirosław Fabisiak, Halina Bonecka, Elżbieta Darka, Paweł Dąbrowski | Data wprowadzenia: 2012-02-22 08:28:45.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 30 stycznia 2012 roku

      

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 09:38:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Cezary Dębek | Data wprowadzenia: 2012-01-24 09:38:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 09:21:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2012-2020

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 09:14:58.
 
 Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2012

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2012-01-24 08:57:14.
Data wprowadzenia: 2012-01-24 08:57:14
Autor: Stanisława Pachołowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska