Dostęp do informacji publicznej

 

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radzymin, Pl. Tadeusz Kościuszki 2, 05-250 Radzymin.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.).
  3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne w celu realizacji zadania określonego w ww. ustawie.

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2015 poz. 2058) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej, 
- wglądu do dokumentów urzędowych, 
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.
Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

Stosownie do art. 8 ust. 4 przedmiotowej ustawy informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nastepuje poprzez:  

- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, 
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej, 
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego. Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.)

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2012-01-12 13:51:22 | Data modyfikacji: 2016-09-01 11:06:47.
Data wprowadzenia: 2012-01-12 13:51:22
Data modyfikacji: 2016-09-01 11:06:47
Autor: Anna Kotowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska