Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radzymin, Pl. Tadeusz Kościuszki 2, 05-250 Radzymin.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.).
  3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne w celu realizacji zadania określonego w ww. ustawie.

 

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

 

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

Obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;

Obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

Zachowanie pierwotnej formy uzyskanej informacji przy jej przetwarzaniu;

Dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek - Urząd Miasta i Gminy Radzymin określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Gminie Radzymin.

Urząd Miasta i Gminy Radzymin nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Gminie Radzymin.

Urząd Miasta i Gminy Radzymin nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (Dz.U. 2016, poz. 352) udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne.

Urząd Miasta i Gminy Radzymin może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 Ustalając wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 ***


Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej można składać przez:

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta i Gminy Radzymin znajdującą się  na platformie ePUAP

lub wysyłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy radzymin
Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin

lub

złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 1)
Urząd Miasta i Gminy radzymin
Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2012-01-12 13:49:12 | Data modyfikacji: 2016-09-01 11:08:09.
Data wprowadzenia: 2012-01-12 13:49:12
Data modyfikacji: 2016-09-01 11:08:09
Autor: Anna Kotowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska