Obwieszczenia Marszałka, Starosty, Burmistrza, Wójta

 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4308 W na odcinku od skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Radzymińską (gm. Kobyłka) do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową (gm. Radzymin)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Rafał Zygartowicz - Podinspektor ds. utrzymania i eksploatacji dróg | Data wprowadzenia: 2019-01-17 13:20:34 | Data modyfikacji: 2019-01-17 13:21:40.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 16 stycznia 2019 r. dotyczące wyznaczenia nowego terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i ul. Mokra) - Mokre - Łosie, gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2019-01-16 15:54:26.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 16 stycznia 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 1335/1, 1414/3, 1414/2, 1336/1, 1337/1, 1338/1, 1339/1, 1340/1, 1425/1, 1341/1, 1342/1, 1343/1, 1345/2, 1346/6, 1346/5 w m. Nadma, gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2019-01-16 15:52:32.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 16 stycznia 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działek ew. nr 1319/3, 1334/2, 1335/3, 1414/5, 1336/3, 1337/3, 1338/3, 1339/3, 1340/3, 1345/4, 1346/8 oraz na działkach 1332/2, 1333/2, 1425/3, 1341/3, 1342/3, 1343/3 w m. Nadma, gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2019-01-16 15:50:37 | Data modyfikacji: 2019-01-16 15:51:36.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 4 stycznia 2019 r. dla Burmistrza Radzymina, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Ciechanowicza, decyzji Nr 1pz/2019 znak: WAB.6740.14.30.2018 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej wraz z przebudową ul. Reymonta i ul. Marii Konopnickiej oraz budową ulic Projektowanej I i Projektowanej II wraz z niezbędną infrastrukturą”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wojciech Jasiński - Referat Inwestycji | Data wprowadzenia: 2019-01-07 17:53:39.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczące wyznaczenia nowego terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4311W (ul. Słoneczna) na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016-Rżyska do ronda w miejscowości Stary Kraszew na połączeniu ulic Radzymińska, Świętojańska i Jana Pawła II, gmina Radzymin i Klembów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2018-12-28 11:10:34.
 
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10 grudnia 2018 r. dla Burmistrza Radzymina, decyzji Nr 53pz/2018 znak: WAB.6740.14.41.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych, dla zadania: „Budowa ul. Prostej od ul. Generała Maczka do ul. Polnej i budowa ul. Morelowej od skrzyżowania z ul. Prostą do wysokości działki 73/21 w ramach zadania pn. Budowa ciągu komunikacyjnego ul. Prostej i Morelowej w Radzyminie”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Rafał Zygartowicz - Podinspektor ds. utrzymania i eksploatacji dróg | Data wprowadzenia: 2018-12-13 11:30:30.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 12 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i ul. Mokra) - Mokre - Łosie, gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 11:55:16.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 69/16/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2016 r., nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek polegający na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi krajowej nr 8 na odcinku Radzymin - Wyszków (od km 485+418 do km 504+274), w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), w terminie do 30 listopada 2018 r., w zakresie zmiany terminu wykonania obowiązku do dnia 31 maja 2021 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2018-12-10 16:14:14.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.30.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej wraz z przebudową ul. Reymonta i ul. Marii Konopnickiej oraz budową ulic projektowanej I i projektowanej II wraz z niezbędną infrastrukturą”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Barbara Koszelak - Wydział Budownictwa | Data wprowadzenia: 2018-12-04 08:10:49.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4311W (ul. Słoneczna) na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016-Rżyska do ronda w miejscowości Stary Kraszew na połączeniu ulic Radzymińska, Świętojańska i Jana Pawła II, gmina Radzymin i Klembów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2018-11-08 15:48:48.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 25 października 2018 roku o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 1335/1, 1414/3, 1414/2, 1336/1, 1337/1, 1338/1, 1339/1, 1340/1, 1425/1, 1341/1, 1342/1, 1343/1, 1345/2, 1346/6, 1346/5 w m. Nadma, gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida | Data wprowadzenia: 2018-10-25 12:43:12.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 25 października 2018 r. o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działek ew. nr 1319/3, 1334/2, 1335/3, 1414/5, 1336/3, 1337/3, 1338/3, 1339/3, 1340/3, 1345/4, 1346/8 oraz na działkach 1332/2, 1333/2, 1425/3, 1341/3, 1342/3, 1343/3 w m. Nadma, gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida | Data wprowadzenia: 2018-10-25 12:41:06.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania dotyczącego budowy ul. Prostej i Morelowej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Barbara Koszelak - Wydział Budownictwa | Data wprowadzenia: 2018-10-18 10:34:31.
 
 Obwieszczenie burmistrza Radzymina z dnia 21 września 2018 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu jako bezprzedmiotowego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej o drugi moduł i część biurowo-socjalną (wraz z budową instalacji gazowej) przy ul. Spokojnej 1B w Słupnie k/Radzymina, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 10/1, 12/1, 14/1, 15/1, 16/1, 18/2, 19 obręb Słupno, gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida | Data wprowadzenia: 2018-09-21 11:39:15.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 22 sierpnia 2018 r. dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W (ul. Mazowiecka) w Starych Załubicach na odcinku od. dz. nr ew. 269/14 do dz. nr ew. 283/5 obręb 0021, Stare Załubice gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: mgr Kordian Pyśkiewicz - Referat Budowy i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2018-08-29 11:38:24.
 
 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2, obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Kostrzewa - Podinspektor w Referacie Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-08-28 10:27:41.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 22 sierpnia 2018 r. dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Szydłowskiego, decyzji Nr 35pz/2018 znak WAB.6740.14.27.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W (ul. Mazowiecka) w Starych Załubicach na odcinku od dz. nr ew. 269/14 do dz. nr ew. 283/5 obręb 0021, Stare Załubice, gm. Radzymin”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Barbara Koszelak - Wydział Budownictwa | Data wprowadzenia: 2018-08-23 12:00:36.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 9 sierpnia 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku do produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego w Nadmie, zlokalizowanego na terenie działek o nr ew.: 1399/6, 1400/16, 1400/22, 1453/11, 1453/12 w m. Nadma w gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Aleksandra Pazio - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2018-08-09 12:40:12.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 8 sierpnia 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-produkcyjnego "Cukiernia Bizon" wraz z infrastrukturą techniczną oraz budynkami gospodarczymi, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 330/7, 331/210, 331/211, 331/213, 331/214 w m. Cegielnia w gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Aleksandra Pazio - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:16:59.
 
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:25:00.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 1 sierpnia 2018 r. o wystąpieniu do organów opiniujących o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej o drugi moduł i część biurowo-socjalną (wraz z budową instalacji gazowej) przy ul. Spokojnej 1B w Słupnie k/Radzymina, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 10/1, 12/1, 14/1, 15/1, 16/1, 18/2, 19 obręb Słupno, gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida | Data wprowadzenia: 2018-08-01 15:10:01.
 
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin wraz prognozą oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Wawrzyniak-Strzelczyk - kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-07-24 08:56:54 | Data modyfikacji: 2018-08-03 09:09:19.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 29 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali z przeznaczeniem na działalność usługowo-produkcyjną wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 156/3 w Emilianowie gm. Radzymin, w zakresie zmiany decyzji Burmistrza Radzymina Nr 47/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida | Data wprowadzenia: 2018-07-04 10:24:43.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 22 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 1335/1, 1414/3, 1414/2, 1336/1, 1337/1, 1338/1, 1339/1, 1340/1, 1425/1, 1341/1, 1342/1, 1343/1, 1345/2, 1346/6, 1346/5 w m. Nadma, gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2018-06-22 13:28:11.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 22 czerwca 2018 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 1335/1, 1414/3, 1414/2, 1336/1, 1337/1, 1338/1, 1339/1, 1340/1, 1425/1, 1341/1, 1342/1, 1343/1, 1345/2, 1346/6, 1346/5 w m. Nadma, gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2018-06-22 13:25:28.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 21 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działek ew. nr 1319/3, 1334/2, 1335/3, 1414/5, 1336/3, 1337/3, 1338/3, 1339/3, 1340/3, 1345/4, 1346/8 oraz na działkach 1332/2, 1333/2, 1425/3, 1341/3, 1342/3, 1343/3 w m. Nadma, gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2018-06-21 12:55:04.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 21 czerwca 2018 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działek ew. nr 1319/3, 1334/2, 1335/3, 1414/5, 1336/3, 1337/3, 1338/3, 1339/3, 1340/3, 1345/4, 1346/8 oraz na działkach 1332/2, 1333/2, 1425/3, 1341/3, 1342/3, 1343/3 w m. Nadma, gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2018-06-21 12:48:05.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.27.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W (ul. Mazowiecka) w Starych Załubicach na odcinku od dz. nr ew. 269/14 do dz. nr ew. 283/5 obręb 0021, Stare Załubice, gm. Radzymin”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Rafał Zygartowicz - Referat Budowy i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2018-06-21 11:09:00.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 30 maja 2018 r. o wydaniu postanowienia Nr 17/2018 z dnia 30 maja 2018 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postanowienia Nr 18/2018 z dnia 30 maja 2018 r. o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 1335/1, 1414/3, 1414/2, 1336/1, 1337/1, 1338/1, 1339/1, 1340/1, 1425/1, 1341/1, 1342/1, 1343/1, 1345/2, 1346/6, 1346/5 w m. Nadma, gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:20:54.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 28 maja 2018 r. o wydaniu postanowienia Nr 16/2018 z dnia 28 maja 2018 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działek ew. nr 1319/3, 1334/2, 1335/3, 1414/5, 1336/3, 1337/3, 1338/3, 1339/3, 1340/3, 1345/4, 1346/8 oraz na działkach 1332/2, 1333/2, 1425/3, 1341/3, 1342/3, 1343/3 w m. Nadma, gm. Radzymin do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 18:23:25.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 28 maja 2018 r. o wydaniu postanowienia Nr 15/2018 z dnia 28 maja 2018 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działek ew. nr 1319/3, 1334/2, 1335/3, 1414/5, 1336/3, 1337/3, 1338/3, 1339/3, 1340/3, 1345/4, 1346/8 oraz na działkach 1332/2, 1333/2, 1425/3, 1341/3, 1342/3, 1343/3 w m. Nadma, gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 18:21:30.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 23 maja 2018 r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 1335/1, 1414/3, 1414/2, 1336/1, 1337/1, 1338/1, 1339/1, 1340/1, 1425/1, 1341/1, 1342/1, 1343/1, 1345/2, 1346/6, 1346/5 w m. Nadma, gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2018-05-23 15:47:57.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 23 maja 2018 r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz z przestrzeniami biurowo administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działek ew. nr 1319/3, 1334/2, 1335/3, 1414/5, 1336/3, 1337/3, 1338/3, 1339/3, 1340/3, 1345/4, 1346/8 oraz na działkach 1332/2, 1333/2, 1425/3, 1341/3, 1342/3, 1343/3 w m. Nadma, gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2018-05-23 15:06:53.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin dla obrębu Stary Dybów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Kostrzewa - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-05-14 18:13:27.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 7 maja 2018 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ew. nr 1335/1, 1414/3, 1414/2, 1336/1, 1337/1, 1338/1, 1339/1, 1340/1, 1425/1, 1341/1, 1342/1, 1343/1, 1345/2, 1346/6, 1346/5 w m. Nadma, gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:51:52.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 27 kwietnia 2018 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działek ew. nr 1319/3, 1334/2, 1335/3, 1414/5, 1336/3, 1337/3, 1338/3, 1339/3, 1340/3, 1345/4, 1346/8 oraz na działkach 1332/2, 1333/2, 1425/3, 1341/3, 1342/3, 1343/3 w m. Nadma, gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 13:47:07.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 27 marca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal usługowo-produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, z towarzyszącą infrastrukturą, na działkach o nr ew. 171/3, 171/5, 171/11, 171/12 172/1, 172/3, 172/4, 172/6, 172/13, 172/14, 173/6, 173/7, 173/8, 173/10, 173/14, 173/15, 174/1, 174/2, 174/4, 175/1, 175/2, 175/4, 176/1, 176/2, 176/4, 177/1, 177/2, 177/4, 178/1, 178/2, 178/4, 285, 286 oraz produkcji folii termokurczliwej w hali w części B na działkach ewidencyjnych nr 172/3, 172/4, 173/6, 173/7, 173/8, 174/1, 174/2, 175/1 obręb Emilianów, gm. Radzymin, w zakresie zmiany decyzji Burmistrza Radzymina Nr 16/2017 z dnia 6 lutego 2017 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2018-04-12 12:24:03.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 19 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Nadma, gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2018-03-19 15:38:26 | Data modyfikacji: 2018-03-19 16:19:03.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 14 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Nadma, gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2018-03-14 12:33:27.
 
 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2, obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Kostrzewa - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-02-27 10:58:08.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Kostrzewa - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:15:40 | Data modyfikacji: 2018-02-06 09:18:07.
 
 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Słupno – Część 1

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2018-01-10 09:13:36.
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, wykonanie robót w wodach, wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach realizacji zadania "Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku na istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8"

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Ewa Cholewińska - kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2017-12-11 19:03:25 | Data modyfikacji: 2017-12-11 19:05:28.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 27 listopada 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal usługowo-produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, z towarzyszącą infrastrukturą, na działkach o nr ew. 171/3, 171/5, 171/11, 171/12 172/1, 172/3, 172/4, 172/6, 172/13, 172/14, 173/6, 173/7, 173/8, 173/10, 173/14, 173/15, 174/1, 174/2, 174/4, 175/1, 175/2, 175/4, 176/1, 176/2, 176/4, 177/1, 177/2, 177/4, 178/1, 178/2, 178/4, 285, 286 oraz produkcji folii termokurczliwej w hali w części B na działkach ewidencyjnych nr 172/3, 172/4, 173/6, 173/7, 173/8, 174/1, 174/2, 175/1 obręb Emilianów, gm. Radzymin, w zakresie zmiany decyzji Burmistrza Radzymina Nr 16/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2017-11-28 12:44:45.
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4 A

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Kostrzewa - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-09-19 08:52:20.
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dla części działki o nr ew. 9 obręb 01-05 w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Kostrzewa - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-09-19 08:51:25.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Kostrzewa - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-08-22 08:43:57.
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Kostrzewa - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-08-08 09:07:18.
 

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2, obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin

 Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2, obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Kostrzewa - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-05-22 15:17:39 | Data modyfikacji: 2017-05-30 08:26:51.
 
 Decyzja Burmistrza Wołomina nr 84/2017 z dnia 10 maja 2017 r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2017-05-17 15:44:23.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 9 maja 2017 r. o wydaniu decyzji nr 3/2017 Wójta Gminy Dąbrówka o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża SOKOŁÓWEK zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych 65, 66/4 oraz 66/5 obręb Teodorów - Sokołówek w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 12:42:34.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji nr 18pz/2017 dotyczącej budowy ul. Wolickiej w Arciechowie gm. Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Barbara Koszelak - Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie | Data wprowadzenia: 2017-05-10 12:38:58.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 14 kwietnia 2017 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża SOKOŁÓWEK zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych 65, 66/4 oraz 66/5 obręb Teodorów - Sokołówek w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 14:44:53.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4330W na odcinku - przejazd PKP w Radzyminie - Łąki - granica Powiatu Wołomińskiego"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Wojtkowska - Wydział Budownictwa Starostwo Powiatowe w Wołominie | Data wprowadzenia: 2017-04-13 08:09:15.
 
 Zawiadomienie o toczącym się przed Marszałkiem Województwa Mazowieckiego postępowaniu administracyjnym, wszczętym na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek - Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-04-10 12:33:09.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 20 marca 2017 roku dot. wydanego postanowienia nr 3/2017 Wójta Gminy Dąbrówka stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża SOKOŁÓWEK zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych 65. 66/4 oraz 66/5 obręb Teodorów - Sokołówek w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Aleksandra Pazio | Data wprowadzenia: 2017-03-27 16:45:18.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4301W (ul. Wolicka) w m. Arciechów, gm. Radzymin, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4338W do działki nr 533”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Barbara Koszelak - Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie | Data wprowadzenia: 2017-03-16 08:48:45.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wydania w dniu 24 lutego 2017 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Jacka Garbacza, decyzji Nr 7pz/2017 znak WAB.6740.14.48.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi powiatowej nr 4306W w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej nr 4306W, gmina Radzymin”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Wojtkowska - Wydział Budownictwa Starostwo Powiatowe w Wołominie | Data wprowadzenia: 2017-03-09 08:13:37.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Wołomina z dnia 17 lutego 2017 r. o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2017-02-28 12:23:30.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ew. 9 obręb 01-05 w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Kostrzewa - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-02-17 08:19:01.
 
 OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU 05-06 W RADZYMINIE

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-02-15 13:53:21.
 
 Obwieszczenie o podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały nr 196/16 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-02-07 13:52:14.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Załubice na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-02-06 15:00:41.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Łosie na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-02-06 14:59:24.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Rafała Piotrowskiego, postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.53.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: ,,Rozbudowie drogi powiatowej nr 4330W na odcinku - przejazd PKP w Radzyminie - Łąki - granica Powiatu Wołomińskiego"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek - referat Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2017-02-03 14:43:51.
 
 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Rafała Piotrowskiego, złożony w dniu 19 grudnia 2016 r., zmieniony pismem złożonym w dniu 17.01.2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.53.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 4330W na odcinku – przejazd PKP w Radzyminie - Łąki - granica Powiatu Wołomińskiego”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Wojtkowska - Wydział Budownictwa Starostwo Powiatowe w Wołominie | Data wprowadzenia: 2017-01-19 08:19:43.
 
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2016 r. o wydaniu postanowienia z dnia 20 grudnia 2016 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP oraz o wystąpieniu do 11 Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz do Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-12-29 12:21:08.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 22 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Sokołówek zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych: 65, 66/4 oraz 66/5 obręb Teodorów - Sokołówek w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-12-29 12:16:19.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Jacka Garbacza, postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.48.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: " Rozbudowie drogi powiatowej nr 4306W w ramach inwestycji pn.: Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej nr 4306W, gmina Radzymin"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek - Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-12-22 14:57:59.
 

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 22 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu Ochrony Środowiska na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2023 dla Gminy Radzymin" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-12-22 13:08:12.
 
 Sprostowanie do Obwieszczenia Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2,obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-12-22 12:47:40.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2,obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-12-21 12:37:31.
 
 OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU NADMA – CZĘŚĆ A-1.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-12-15 15:01:19 | Data modyfikacji: 2016-12-15 15:02:59.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 14 listopada 2016 roku dla Burmistrza Radzymina, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Bartłomieja Małetkę, decyzji Nr 39pz/2016 znak WAB.6740.14.27.2016, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy Lipowej w msc. Cegielnia, Gmina Radzymin”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Barbara Koszelak - Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:03:39 | Data modyfikacji: 2016-11-17 10:03:50.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wydania w dniu 12 października 2016 roku dla Burmistrza Radzymina, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, decyzji Nr 32pz/2016 znak WAB.6740.14.20.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:„Rozbudowie ul. Gen. Maczka w Radzyminie”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Marchewka - Referat Inwestycji | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:46:52.
 
 Obwieszczenia Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji nr 36pz/2016 dotyczącej budowy ul. Azaliowej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Barbara Koszelak - Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie | Data wprowadzenia: 2016-10-31 15:59:15 | Data modyfikacji: 2016-10-31 16:00:09.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa ulicy Lipowej w msc. Cegielnia, Gmina Radzymin".

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Starosta Wołomiński | Data wprowadzenia: 2016-10-13 08:33:49.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o o wszczęciu na wniosek Burmistrza Radzymina, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Bartłomieja Małetkę, złożony w dniu 4 sierpnia 2016 r., następnie zmieniony w dniu 6 października 2016 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.27.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy Lipowej w msc. Cegielnia, Gmina Radzymin”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Barbara Koszelak - Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie | Data wprowadzenia: 2016-10-12 10:07:20.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Burmistrza Radzymina, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Bartłomieja Małetkę, złożony w dniu 4 sierpnia 2016 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.26.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy Azaliowej w msc. Cegielnia oraz Ciemne, Gmina Radzymin”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Barbara Koszelak - Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie | Data wprowadzenia: 2016-09-27 08:55:29.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ruda na terenie gminy Radzymin – część A

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-09-16 12:47:37 | Data modyfikacji: 2016-09-16 12:59:07.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 7 września 2016 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie gminy Radzymin, w następujących obrębach ewidencyjnych: Ruda, Borki - ul. Teresińska oraz w Radzyminie - ul. Wróblewskiego, w obrębach ewidencyjnych: 01-02, 01-01 oraz 01-10

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-09-08 09:46:55.
 
 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia na wniosek Burmistrza Radzymina, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, z dnia 14 lipca 2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.20.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie ul. Gen. Maczka w Radzyminie"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Wojtkowska - Wydział Budownictwa Starostwo Powiatowe w Wołominie | Data wprowadzenia: 2016-09-07 12:37:50.
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nadma – część A-1

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-09-05 11:21:32.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 25 sierpnia 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 635 z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 3+148 do km 4+412 w miejscowości Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-08-26 12:18:03 | Data modyfikacji: 2016-08-26 12:20:05.
 
 Obwieszczenia Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowy Janków w gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:39:35.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 19 sierpnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w następujących obrębach ewidencyjnych: Ruda, Borki - ul. Teresińska oraz w Radzyminie - ul. Wróblewskiego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-08-19 11:15:10 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:28:37.
 
 Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2016 r. dotyczącego zatwierdzenia decyzją Nr 228/16/PE.I z dnia 08.08.2016 ,, Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania pn. ,,Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączanie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna granica RP" na terenie województwa mazowieckiego"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Aleksandra Pazio - Pomoc administracyjna | Data wprowadzenia: 2016-08-11 10:36:28.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 2 sierpnia 2016 r. o wydaniu Postanowienia Nr 19/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 635 z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 3+148 do km 4+412 w miejscowości Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 15:03:00.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 2 sierpnia 2016 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 635 z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 3+148 do km 4+412 w miejscowości Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 15:01:58.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 28 lipca 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, realizowanego na terenie gminy Radzymin, w następujących obrębach ewidencyjnych: Słupno, Sieraków, Cegielnia, Stary Dybów, Ciemne, Dybów Kolonia oraz w Radzyminie w obrębach ewidencyjnych: 01-04, 01-05, 01-06, 01-07, 02-01, 02-02, 05-02, 05-03, 05-05, 05-09

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-08-01 14:26:42.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 7 lipca 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 635 z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 3+148 do km 4+412 w miejscowości Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-07-07 15:24:08.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 5 lipca 2016 r. o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, realizowanego na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-07-06 10:11:47.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 5 lipca 2016 r. o wydaniu postanowienia Nr 17/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, realizowanego na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-07-06 09:17:38.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji Nr 416/16 z dnia 27.05.2016, znak: WOŚ.6341.46.2016, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Mariusz Kierszulis - Kierownik Referatu Inwestycji | Data wprowadzenia: 2016-07-01 09:49:41 | Data modyfikacji: 2016-07-01 09:53:09.
 
 Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Ks. Ignacego Skorupki na dz. ew. nr 10/2 obr. 1-10 w Markach

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-06-28 12:52:20.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016 r. dotyczącego zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenie "Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania pn. ,,Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączanie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna granica RP" na terenie województwa mazowieckiego"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Aleksandra Pazio - Pomoc administracyjna | Data wprowadzenia: 2016-06-28 08:38:56 | Data modyfikacji: 2016-06-28 08:46:08.
 
 Zawiadomienie Burmistrza Wołomina o wydaniu w dniu 30 maja 2016 r. postanowienia nr 12/2016, odmawiającego zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-06-09 11:33:46.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 31 maja 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego - obory do obsady 51 DJP zlokalizowanego na działce o nr ew. 55/9 obręb Nowe Załubice

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-05-31 15:03:52.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2016 r. dotyczące wydania decyzji Nr 69/16/PŚ.Z z dnia 17 maja 2016 r. nakładającej na GDDKiA obowiązek ograniczenia oddziaływania akustycznego na środowisko drogi krajowej nr 8 na odcinku Radzymin - Wyszków, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:39:05.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania pn. "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych RP i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - granica RP" na terenie województwa mazowieckiego"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:27:44.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 9 maja 2016 r. o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego - obory do obsady 51 DJP zlokalizowanego na działce o nr ewid. 55/9 obręb Nowe Załubice gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Podinspektor ds. ochrony środowiska | Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:51:28.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 9 maja 2016 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego - obory do obsady 51 DJP zlokalizowanego na działce o nr ewid. 55/9 obręb Nowe Załubice gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Podinspektor ds. ochrony środowiska | Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:49:40.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2016 r. dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania pn. :"Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych RP i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna granica RP" na terenie województwa mazowieckiego"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-04-25 18:41:35.
 
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA Z DNIA 13 KWIETNIA 2016 R. O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU „PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY RADZYMIN NA LATA 2015-2030”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Andrzej Olszański - Główny Specjalista | Data wprowadzenia: 2016-04-13 10:36:06 | Data modyfikacji: 2016-04-13 10:36:27.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 12 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego - obory do obsady 51 DJP (dz. o nr ewid.55/9 obręb Nowe Załubice, gmina Radzymin).

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-04-12 15:09:50.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2016 r. dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie nałożenia na GDDKiA obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi krajowej nr 8 na odcinku Radzymin - Wyszków, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-04-12 13:03:34.
 
 OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO O WYDANIU DECYZJI NR 12PZ/2016 ZNAK WAB.6740.14.35.2015 O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ, POD NAZWĄ: „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ SŁUPNO – SIERAKÓW OD DROGI KRAJOWEJ S-8 DO GRANICY POWIATU”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Wojtkowska - Wydział Budownictwa Starostwo Powiatowe w Wołominie | Data wprowadzenia: 2016-04-06 12:06:48 | Data modyfikacji: 2016-04-11 13:45:40.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 marca 2016 r. dotyczące zażalenia na postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 8/16/PZ.W z dnia 8 lutego 2016 r., prostujące z urzędu treść decyzji Nr 202/15/PŚ.W z dnia 31 grudnia 2015 r., w sprawie udzielenia GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację istniejących rowów melioracyjnych, przebudowę rowów melioracyjnych, budowę nowych rowów melioracyjnych, budowę przepustów na rowach melioracyjnych, w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-03-31 12:50:10.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4303W na odcinku: przejazd PKP w Radzyminie - Łąki Radzymińskie - granica powiatu wołomińskiego o długości ok. 4700m.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-03-29 15:47:18.
 
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji …”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-03-29 09:12:40.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 2 marca 2016 r. dotyczące postanowienia Nr 11/16/PZ.W z dnia 1 marca 2016 r., prostującego postanowienie Nr 21/15/PŚ.W z dnia 17 grudnia 2015 r., dotyczące odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację istniejących urządzeń wodnych, w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-03-09 15:45:38.
 
 Obwieszczenie o sprostowaniu treści pouczenia postanowienia nr 3/16/PŚ.W Marszałka Województwa Mazowieckiego z 22 stycznia 2016 r. znak:: PZ-II.7322.4.9.2016.TB, PZ-II.7322.5.24.2016.TB, odmawiającego zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a także wykonanie mostu tymczasowego w km 13+285 rzeki Czarnej w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Zadanie II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.” W km od 8+333,000 do 8+743,000, na terenie gmin: Kobyłka, Radzymin i Wołomin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wojciech Kusi - Podinspektor ds. gospodarki wodnej i melioracji | Data wprowadzenia: 2016-03-03 08:18:49 | Data modyfikacji: 2016-03-03 08:19:24.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołominskiego o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego złożony w dniu 26 października 2015 r., zmieniony pismem złożonym w dniu 30 grudnia 2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.35.2015 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Słupno – Sieraków od drogi krajowej S-8 do granicy powiatu”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Wojtkowska - Starostwo Powiatu Wołomińskiego | Data wprowadzenia: 2016-02-25 08:43:11 | Data modyfikacji: 2016-02-25 13:46:24.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2016 r.dotyczące odwołania od decyzji udzielającej GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-02-23 10:52:16.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2016 r. dotyczące odwołania od decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 8/16/PZ.W z dnia 13 stycznia 2016 r., udzielającej GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych i likwidację istniejących urządzeń wodnych oraz od postanowienia Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 24/15/PS.W z 29 grudnia 2015 r., odmawiającego zawieszenia postępowania administracyjnego, w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-02-23 10:46:19.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na GDDKiA obowiązku ograniczenia akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-02-19 14:51:12.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Radzymin, realizowanej wzdłuż ulic: Nowej, Książęcej, Władysława IV, Akacjowej, Żwirkowej, Zielnej, Ziemowita, Bażanciej, Dębowej, Lawendowej, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Wczasowej, Konstytucji 3-go Maja, P.O.W., Tęczowej oraz ulic bocznych od ulic: Nowej, Wołomińskiej, Wczasowej, Lawendowej, Partyzantów.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-02-18 15:54:51 | Data modyfikacji: 2016-02-18 15:55:43.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lutego 2016 r. dotyczące postanowienia Nr 8/16/PZ.W z dnia 8 lutego 2016 r., prostującego z urzędu decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 202/15/PŚ.W z dnia 31 grudnia 2015 r., w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i autostrad pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację istniejących urządzeń wodnych, w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-02-16 09:14:39.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 5 lutego 2016 r. dotyczące odwołania Wandy Czyżak od decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 197/15/PŚ.W z dnia 22 grudnia 2015 r., znak:PS-ZD-I.7322.4.24.2015.TB, PS-ZD-I.7322.5.90.2015.TB, umarzającej postępowanie w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie mostu tymczasowego w km 13+285 rzeki Czarnej w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:18:32.
 
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki"(bez węzła) do węzła Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-02-09 09:58:16.
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ruda na terenie gminy Radzymin – część A

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:54:46.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące decyzji Nr 16/16/PZ.W z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd." Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km od 8+333,00 do 8+743,00 na terenie gmin: Kobyłka, Radzymin i Wołomin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-02-05 09:23:56.
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-02-04 11:49:29.
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-02-04 11:44:46.
 
 Obwieszczenie dotyczące postanowień Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 3/16/PZ.W oraz Nr 4/16/PZ.W z dnia 22 stycznia 2016 r., znak: PZ-II.7322.4.9.2016.TB, PZ-II.7322.5.24.2016.TB, odmawiających zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a także wykonanie mostu tymczasowego w km 13+285 rzeki Czarnej w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd." Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." w km od 8+333,000 do 8+743,000 na terenie gmin: Kobyłka, Radzymin i Wołomin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-01-29 12:26:01.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 2 lutego 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-01-28 12:53:03 | Data modyfikacji: 2016-01-29 14:33:22.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dn. 27.01.2016 r. o wydaniu postanowienia Nr 2/2016 z dnia 27.01.2016 r., znak: ŚGO.6220.17.3.2015.ES, w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-01-27 14:43:37.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dn. 27.01.2016 r., o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-01-27 14:36:10.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołominskiego o zwzwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolna) w miejscowości Słupno, gm. Radzymin na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego w Słupnie do rowu melioracyjnego na granicy z miejscowością Cegielnia"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:40:19 | Data modyfikacji: 2016-01-26 10:45:31.
 
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 0+521,66 do 6+450,26”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-01-22 10:15:00.
 
 Obwieszczenie Marszałka województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację istniejących rowów melioracyjnych, przebudowę rowów melioracyjnych, budowę przepustów na rowach melioracyjnych, w związku z budową drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-01-11 10:34:19 | Data modyfikacji: 2016-01-11 10:36:35.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Cegielnia w gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-01-08 13:28:03.
 
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA: PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH: ULICA RZECZNA W NADMIE, ULICA PLATANOWA W NADMIE, ULICA BIESZCZADZKA W SŁUPNIE, ULICA KLUBOWA W SŁUPNIE, ULICA WODNA W SŁUPNIE

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-01-08 12:12:46.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące decyzji Nr 197/15/PŚ.W z dnia 22 grudnia 2015 r., umarzającej postępowanie w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a także wykonanie mostu tymczasowego w km 13+285 rzeki Czarnej w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-01-05 11:13:38.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące postanowienia Nr 21/15/PŚ.W z dnia 17 grudnia 2015 r., odmawiającego zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację istniejących urządzeń wodnych, z związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-12-28 16:08:27.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe, pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolna) w miejscowości Słupno, gm. Radzymin na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego w Słupnie do rowu melioracyjnego na granicy z miejscowością Cegielnia”.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-12-08 14:41:24 | Data modyfikacji: 2015-12-08 14:53:11.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Radzymin.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-12-08 14:21:41.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Gen. Maczka w Radzyminie”

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-12-03 15:26:00.
 
 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych: ulica Rzeczna w Nadmie, ulica Platanowa w Słupnie, ulica Bieszczadzka w Słupnie, ulica Klubowa w Słupnie, ulica Wodna w Słupnie”

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:56:16.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa ciągu dróg gminnych: ulica Rzeczna w Nadmie, ulica Platanowa w Słupnie, ulica Bieszczadzka w Słupnie, ulica Klubowa w Słupnie, ulica Wodna w Słupnie”

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:54:07.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa ul. Majowej w Dybowie Kolonii

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:00:18.
 
 Informacja o wszczęciu przez Starostę Legionowskiego, postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na dalsze korzystanie z wód – wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych płynących rzeki Beniaminówki w km 13+785, z utwardzonych nawierzchni fragmentów ulic: Polskiej Organizacji Wojskowej oraz Wyszyńskiego w Radzyminie – wylotem kanalizacji deszczowej ø 400, o rzędnej dna 87/60 m npm, znajdującym się w komorze na przepuście drogowym.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Wojciech Kusi - Podinspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-11-26 08:16:04.
 
 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec – Gmina Radzymin i Dąbrówka”

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Starosta Wołomiński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 17:28:57 | Data modyfikacji: 2015-11-23 17:29:40.
 
 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji Starosty Wołomińskiego nr 21 pz/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec – Gmina Radzymin i Dąbrówka”.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-11-19 13:53:44 | Data modyfikacji: 2015-11-19 13:54:35.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dot. budowy odcinka drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-11-16 18:00:35.
 
 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dot. Rozbudowy ul. Gen. Maczka w Radzyminie

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-11-10 15:35:58 | Data modyfikacji: 2015-11-10 15:37:49.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu postanowienia dot. Rozbudowy ul. Gen. Maczka w Radzyminie

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-11-10 15:30:25 | Data modyfikacji: 2015-11-10 15:37:39.
 
 Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dot. Rozbudowy ul. Majowej w Dybowie Kolonii

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:44:42.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu postanowienia dot. Rozbudowy ul. Majowej w Dybowie Kolonii

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:43:51.
 
 Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dot. budowy drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-11-03 08:11:49.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dot. budowy drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-11-03 08:09:36.
 
 Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dot. budowy drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-10-30 14:30:00.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dot. budowy odcinka drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-10-30 14:25:33 | Data modyfikacji: 2015-10-30 14:27:18.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu blacharsko – lakierniczego i mechaniki pojazdowej na działce nr 500/59 w Słupnie, gm. Radzymin.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-10-22 08:54:14 | Data modyfikacji: 2015-10-30 14:26:29.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych: ulica Rzeczna w Nadmie, ulica Platanowa w Słupnie, ulica Bieszczadzka w Słupnie, ulica Klubowa w Słupnie, ulica Wodna w Słupnie.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-10-15 15:30:10 | Data modyfikacji: 2015-10-15 15:31:02.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa ul. Majowej w Dybowie Kolonii.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-10-15 15:27:15 | Data modyfikacji: 2015-10-15 15:27:55.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewid. Nr 11/9, w obrębie Stary Janków.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-10-13 08:37:22 | Data modyfikacji: 2015-10-13 08:42:03.
 
 OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec – Gmina Radzymin i Dąbrówka”

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Barbara Koszelak Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie | Data wprowadzenia: 2015-10-05 18:17:44 | Data modyfikacji: 2015-10-05 18:18:46.
 
 Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o konsultacjach społecznych projektu "Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2023"

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-10-01 12:48:45 | Data modyfikacji: 2015-10-01 12:49:25.
 


 

 

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU 05-06 W RADZYMINIE

Opublikowane przez: Marcin Karczmarczyk | Autor: Agnieszka Rosłon - Inspektor w Referacie Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-09-05 11:24:34 | Data modyfikacji: 2015-09-10 11:56:13.
 
 Zawiadomienie Burmistrza Wołomina dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8

Opublikowane przez: Marcin Karczmarczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-20 15:45:15.
 
 Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dot. budowy drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-07-17 11:25:37.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dot. budowy drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-07-17 11:24:18.
 
 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH DLA KONTYNUACJI PROJEKTOWANIA I BUDOWANIA DROGI EKSPRESOWEJ S8

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - P.O. Kierownika Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-06-15 10:35:55.
 
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MARKI O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE STACJI UZDATNIANIA WODY, UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH ORAZ MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁCE NR EWID.4/3 W OBRĘBIE 1-01 PRZY UL. SPACEROWEJ W MARKACH

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - P.O. Kierownika Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-06-15 10:25:46 | Data modyfikacji: 2015-06-15 10:26:20.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu przez Starostę Wołomińskiego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wodnych

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Wojciech Kusi - Podinspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-06-09 10:27:35.
 
 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA DODATKU DO PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH DLA KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DROGI EKSPRESOWEJ S8

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - P.O. Kierownika Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-06-09 10:15:30.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa w sprawie Projektu robót geologicznych dla kontynuacji projektowania i budowania drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-05-24 21:09:47.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa w sprawie zatwierdzenia Dodatku do Projektu robót geologicznych dla koncepcji programowej drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-05-07 15:05:53.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa w sprawie Projektu robót geologicznych dla kontynuacji projektowania i budowania drogi ekspresowej S8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-05-04 17:23:16.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka w sprawie ponownego przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach 65, 66/4 i 66/5 obręb Teodorów - Sokołówek w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-04-01 12:33:50 | Data modyfikacji: 2015-04-01 12:38:12.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środwisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody, ujęcia wód podziemnych oraz magistrali wodociągowej na działce nr ewid. 4/3 w obrębie 1-01 przy ul. Spacerowej w Markach

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-04-01 11:57:39.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o możliwości wypowiedzenia się stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody, ujęcia wód podziemnych oraz magistrali wodociągowej na działce nr ewid. 4/3 w obrębie 1-01 przy ul. Spacerowej w Markach

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-04-01 11:49:15 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:53:28.
 
 Zawiadomienie Burmistrza Wołomina dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-02-24 15:26:37 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:54:23.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:33:53 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:55:10.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupno, gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-02-11 11:27:44 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:55:22.
 
 Obwieszczenie Starosty Legionowskiego z dnia 11 grudnia 2014 roku (znak sprawy: ZŚ.6341.74.2014)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Wróbel - Wicestarosta Legionowski (Mariusz Kierszulis - Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa) | Data wprowadzenia: 2014-12-17 13:48:11 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:56:22.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach 65, 66/4 i 66/5 obręb Teodorów - Sokołówek w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-01-22 10:32:10 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:55:44.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrówka w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach 65, 66/4 i 66/5 obręb Teodorów - Sokołówek w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-01-22 10:33:07.
OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ DZIAŁKI NR
35 OBRĘB 05-02 W RADZYMINIE 

Radzymin, dnia 23 marca 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2015 r., poz. 199) art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie nr 514/XLIII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 3-A dla części działki nr 35 z obrębu 05-02 w Radzyminie przy ul. Zwycięskiej.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki nr ew. 35 obręb 05-02 w Radzyminie, w dniach:

 od 1 kwietnia 2015 r. -   do 21 kwietnia 2015 r.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie, Plac Tadeusza Kościuszki 2, w godz. 900 – 1600 /pok. 20/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowegorozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2015 r., o godzinie 1600 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (sala konferencyjna).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Radzymina na adres - Plac Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin z podaniem imienia nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres umig@radzymin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2015 r. Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radzymina

 

 

Burmistrz
/-/ Krzysztof Chaciński

Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ew. 35 obręb 05-02 w Radzyminie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki nr ew. 35 obręb 05-02 w Radzyminie

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jadwiga Józefiak - Inspektor w Referacie Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-03-27 11:19:43 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:54:05.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MARKI O WYDANIU
DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA
PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE STACJI
UZDATNIANIA WODY, UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH ORAZ
MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁCE NR EWID.4/3 W
OBRĘBIE 1-01 PRZY UL. SPACEROWEJ W MARKACH 
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MARKI O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE STACJI UZDATNIANIA WODY, UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH ORAZ MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁCE NR EWID.4/3 W OBRĘBIE 1-01 PRZY UL. SPACEROWEJ W MARKACH

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - P.O. Kierownika Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-06-15 10:24:37.
Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wszczęciu
postepowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. Rozbudowa ul. Gen. Maczka w
Radzyminie 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa ul. Gen. Maczka w Radzyminie

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-10-14 12:55:12.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące postanowienia Nr 24/15/PŚ.W z dnia 29 grudnia 2015 r., odmawiającego zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych i likwidację istniejących urządzeń wodnych, z związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-01-05 11:20:37.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczące udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. na wykonanie nowych i likwidację istniejących urządzeń wodnych, w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd."

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-01-19 12:40:23.
 
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2016-12-22 12:58:47.
Data wprowadzenia: 2016-12-22 12:58:47
Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska
Opublikowane przez: Anna Kotowska