Małe granty

MAŁE GRANTY 


Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zmianami ) gmina Radzymin może zlecić organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Kwota dofinansowania lub sfinansowania ze środków budżetu gminy Radzymin takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:

• wnioskowana dotacja od gminy Radzymin w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
• termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
• o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
• termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
• ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert,
• projekt nie może stanowić części większego zadania, tylko musi być samodzielny.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 570) oraz musi zawierać załączniki wymienione w formularzu ofertowym, tj.:

1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

• tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzymin,
• stronie internetowej Urzędu,
• Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa na jego realizację.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu gminy Radzymin danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Czuba | Data wprowadzenia: 2012-06-12 09:56:22 | Data modyfikacji: 2018-09-24 14:15:58.
Data wprowadzenia: 2012-06-12 09:56:22
Data modyfikacji: 2018-09-24 14:15:58
Autor: Katarzyna Czuba
Opublikowane przez: Anna Kotowska