Język migowy w Urzędzie

JĘZYK MIGOWY W URZĘDZIE MIASTA I GMINY RADZYMIN 


 Jeśli osoba niesłysząca, osoba z dysfunkcją  słuchu i wzroku zechce osobiście zjawić się w naszym urzędzie, mamy obowiązek zagwarantować jej pomoc certyfikowanego  tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika. Umożliwi to bezpośrednią obsługę  osób uprawnionych, które w trakcie wizyty mogą liczyć na bezpłatną pomoc w komunikacji.
Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami skorzystania z takiego uprawnienia.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym  i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1824 z późn.zm.)  dotyczy m.in.:
1. korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej;
2. obsługi osób uprawnionych w kontaktach  z organami administracji publicznej;
3. monitorowania rozwiązań wspierających komunikowanie się i dostępu do nich.

Nowe regulacje wyróżniają:
- Polski Język Migowy ( PJM),
-  System Językowo- Migowy (SJM) – transkrypcja języka polskiego na gesty,
-  sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych  (SGOGN), nazywany w praktyce technikami wspierania osób głuchoniewidomych które obejmują zarówno komunikowanie się, jak i orientowanie się w przestrzeni.  

Osoby uprawnione
Osobami uprawnionymi do korzystania z rozwiązań przewidzianych w ustawie o języku migowym są wszystkie osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności  w komunikowaniu się. Przede wszystkim są to więc osoby głuche (słabosłyszące, niedosłyszące i niesłyszące) i osoby głuchoniewidome.  Mogą to być także osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami wpływającymi na posługiwanie się słuchem i mową, a także osoby niebędące osobami niepełnosprawnymi, a mające trudności  w skutecznym komunikowaniu się  z innych przyczyn np. ze względu na podeszły wiek.
Wyżej wymieniona ustawa dotyczy także osób będących członkami rodzin osób uprawnionych, w szczególności wskazując; współmałżonków, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte  na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonków, ojczymów, macochy, zięciów i synowe. Ponadto nowe przepisy dotyczą osób, które są ogólnie określane  jako osoby mające stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi.

Osoba przybrana, tłumacz i tłumacz - przewodnik
Przepisy ustawy potwierdzają istnienie i  dopuszczalność korzystania z pomocy  tzw.  osoby przybranej, pośredniczącej w kontakcie, a która została wskazana przez osobę uprawnioną. Jej zadaniem  jest pomoc w załatwieniu danej sprawy w Urzędzie. Osobą przybraną może  być dowolna osoba, która ukończyła 16 lat. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona  nie może skorzystać, gdy wnioskowane dane są objęte ustawową ochroną informacji niejawnych i dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
W kontakcie z urzędem osoby uprawnione, oprócz korzystania  z osoby przybranej, mogą skorzystać z obsługi zgodnej z ich potrzebami  m.in. przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, czyli osoby znającej techniki wspierania osób głuchoniewidomych. Osoby będące użytkownikami języka migowego mają zagwarantowane prawo wskazania, czy potrzebują tłumacza Polskiego  Języka Migowego ( PJM), czy  osoby znającej System Językowo- Migowy (SJM).
Jest to bardzo ważne dla pracowników urzędu,  gdyż od tych danych szczegółowych zależy  efektywne zapewnienie  osobom uprawnionym specjalistycznej usługi.

Sposoby komunikowania się z Urzędem Miasta i Gminy Radzymin
Tłumacz dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


Aby skontaktować się z Urzędem Miasta i Gminy Radzymin - bez konieczności przychodzenia do niego, a  także w celu  skorzystania  z pośrednictwa tłumacza - osoba uprawniona  może wykorzystać następujące sposoby ( formy)  komunikacji:
- e-mail: inforad@radzymin.pl lub umig@radzymin.pl
- elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP umieszczona Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – www.bip.radzymin.pl
- faks:  22  786 51 95
- sms-em/mms-m  na numer: 600 933 916
- strona internetowa  urzędu:www.radzymin.pl
- telefonicznie przez osobę trzecią na nr 22 786 62 92 wew. 125 lub 130

Zamiar skorzystania z usługi certyfikowanego tłumacza należy zgłosić  na piśmie 

 Wniosek w sprawie powinien zawierać  dane dotyczące:
- dane osobowe i adresowe
- rodzaju usługi, z której chce skorzystać osoba uprawniona (należy wskazać sprawę do załatwienia);
- metody komunikacji;
- terminu spotkania/wizyty w urzędzie;
- sposobu komunikownia się z osobą uprawnioną.

Pomocny dla Państwa jest gotowy formularz wniosku
– w załączeniu, dostępny również w Biurze Obsługi Interesanta

Wniosek należy złożyć  w Biurze Obsługi Interesanta w głównej siedzibie Urzędu przy Pl. T. Kościuszki 2 w Radzyminie ( w godz. pracy Urzędu), przesłać pocztą ( na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin) lub mailem na ww. adresy. Zgłoszenie obejmuje również elektroniczną skrzynkę podawczą.
W ramach funkcjonalności należy  podać swoje dane osobowe i adresowe, wskazać sprawę  do załatwienia  oraz

- przynajmniej na trzy dni robocze przed spotkaniem  -
 określić jego  termin.

Wyjątkiem, co do terminu zgłoszenia,  są oczywiście sytuacje nagłe, niecierpiące zwłoki i niemożliwe do przewidzenia.

 Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika urzędu, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (sms/mms, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty.

Po otrzymaniu takiej informacji urząd  ma obowiązek zamówić specjalistyczną  usługę tłumacza z rejestru tłumaczy prowadzonego, zgodnie z  ustawą, przez Wojewodę Mazowieckiego. Należy podkreślić, iż osoba zgłaszająca może wskazać konkretnego tłumacza z rejestru, który posługuje się właściwą odmianą języka migowego lub odpowiednimi umiejętnościami jako tłumacz przewodnik i odpowiada indywidualnym potrzebom uprawnionego.

UWAGA!
1. Osoba uprawniona ma prawo do korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się z  tut. urzędem
2. Przedmiotowe świadczenie jest -  bezpłatne dla osoby uprawionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2018 poz. 511).

W pierwszym kontakcie, dla zapewnienia przede wszystkim profesjonalnej obsługi certyfikowanego tłumacza, służy pomocą pracownik naszego urzędu posiadający podstawową (elementarną)  znajomość języka migowego.
    
Mamy nadzieję, iż sukcesywna realizacja zapisów - tak potrzebnej -  ustawy, przyczyni się do upowszechniania choćby podstawowej znajomości języka migowego  i technik wspierania osób głuchoniewidomych – tak aby pierwszy kontakt z  radzymińskim urzędem (  pogłębiony   przez udział profesjonalnego tłumacza) był dla Państwa – Osób uprawnionych, jak najbardziej przyjazny i zapewniał  skuteczny dostęp do naszych usług.

Sekretarz Gminy Radzymin
/-/ Halina Grzelak

 

 WNIOSEK O ZAPEWNIENIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB INNEGO ŚRODKA KOMUNIKOWANIA SIĘ

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2012-07-09 13:22:05 | Data modyfikacji: 2019-01-08 14:09:36.
Data wprowadzenia: 2012-07-09 13:22:05
Data modyfikacji: 2019-01-08 14:09:36
Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy Radzymin
Opublikowane przez: Anna Kotowska