SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYMAGAŃ, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PROJEKT RADZYMIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2019
2018-12-18 08:44:26
  Budżet obywatelski jest demokratycznym procesem, w którym powierza się mieszkańcom prawo rozdysponowania części środków budżetu gminy na cele, które oni sami uznają za najważniejsze. Jego celem jest pobudzenie ak  ...więcej

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin
2018-06-11 15:02:22
  ...więcej

Protokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2018 r.
2018-02-19 13:08:28
  ...więcej

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin
2017-12-13 10:01:15
  Zgodnie z art. art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne gminy. Rada Miejska może określić w drodze uchwały warunki i tryb   ...więcej

Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymindotyczących przebiegu projektowanej Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego
2017-04-26 11:33:01
  ...więcej

Sprawozdanie z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin dotyczących przebiegu projektowanej Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego
2017-04-26 11:22:30
  ...więcej

Protokół ze spotkania otwartego w ramach konsultacji społecznych w sprawie przebiegu projektowanej Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin
2017-04-25 09:45:05
W dniu 5 kwietnia 2017 r. w godzinach 17.00 - 19.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mokrą do ul. Wyszy  ...więcej

Protokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2017 roku
2017-03-09 13:01:48
  ...więcej

Sprawozdanie z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin dotyczących Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017
2016-12-14 08:49:52
Konsultacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 570/XL/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszka  ...więcej

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
2016-10-12 11:59:03
  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
2016-09-14 10:23:07
Inicjatywa lokalna (wprowadzona do polskiego systemu pranego nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 22 stycznia 2010 roku) - to szczególna forma współpracy mieszkańców, jak i organizacj  ...więcej

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RADZYMIN
2016-06-07 08:14:24
  ...więcej

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu: „Programu rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024”
2016-05-31 10:04:21
  ...więcej

PROTOKÓŁ WRAZ Z WYNIKAMI PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RADZYMIN W 2016 ROKU
2016-02-19 14:09:34
  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY RADZYMIN DOTYCZĄCYCH RADZYMIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2016
2015-12-01 15:06:06
  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE: ˝ PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016 ˝
2015-10-21 14:06:42
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, jako dokument opisujący zasady i zakres współpracy samorządu gminnego z sektorem pozarządowym, powstał w wyniku uspołecznionego procesu, zgodnie z zasadą partnerstwa. Program zo  ...więcej

Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały o podziale Sołectwa Słupno i utworzenia Sołectwa Stare Słupno, Sołectwa Słupno Osiedle i Sołectwa Nowe Słupno i nadania nowo powstałym sołectwom statutów, przeprowadzonych w terminie 5 sierpnia do 18 sierpnia 2015 roku
2015-09-11 14:14:49
Zgodnie z art. 5 ust. 1- 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. 2013 r. poz. 94 ze zm.) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze- sołectwa. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowa  ...więcej

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin dotyczących projektu uchwały o podziale Sołectwa Słupno i utworzenia Sołectwa Stare Słupno, Sołectwa Słupno Osiedle i Sołectwa Nowe Słupno oraz konsultacji w sprawie nadania nowo powstałym sołectwom statutów przeprowadzonych w terminie od 5 sierpnia do 18 sierpnia 2015 roku
2015-05-20 15:14:42
Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie:  art. 5a, art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 594 ze zm. ), Uchwały Nr 570/XL/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dni  ...więcej

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PODZIAŁU I UTWORZENIA SOŁECTW
2015-05-20 10:40:49
Podziękowanie za udział w konsultacjach społecznych w sprawie podziału i utworzenia sołectw W imieniu Burmistrza Radzymina Pana Krzysztofa Chacińskiego składam serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy wyrazili zainteresowanie tematem  ...więcej

PROTOKÓŁ Z WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PODZIAŁU SOŁECTWA NADMA STARA I SOŁECTWA SŁUPNO ORAZ UTWORZENIA NOWEGO SOŁECTWA ALEKSANDRÓW PRZEPROWADZONYCH W TERMINIE 26 MARCA 8 KWIETNIA 2015 ROKU
2015-05-20 10:28:27
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 33
następne