2013r.

 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 17  grudnia 2013 roku

  

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2013-12-11 10:55:01.
 
 Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2013-12-11 10:54:21.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 353/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 listopada 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr 375/XXIX/2005 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-11 10:50:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-11 10:47:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2013 – 2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-11 10:41:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-11 10:22:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Radzymin a m. st. Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-11 10:07:06.
 
 Projekt Uchwały sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Cezary Dębek - Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | Data wprowadzenia: 2013-12-11 10:01:19.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-12-11 09:53:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-12-11 09:46:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Czuba - Główny Specjalista ds. Opieki i Wychowania | Data wprowadzenia: 2013-12-11 09:42:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2013-12-11 09:37:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2014-2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-11 09:34:46.
 
 Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-12-11 09:11:56.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 14  listopada 2013 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2013-11-08 10:33:54.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2013-11-08 14:38:59.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 2 – A.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2013-11-08 14:52:26 | Data modyfikacji: 2013-11-08 14:53:04.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2013-11-08 14:33:37 | Data modyfikacji: 2013-11-13 15:04:57.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski – Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-11-08 13:58:57 | Data modyfikacji: 2013-11-08 13:59:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2013-11-08 12:44:10 | Data modyfikacji: 2013-11-08 12:45:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-11-08 12:47:51 | Data modyfikacji: 2013-11-08 12:49:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-11-08 12:51:43.
 
 Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie, jego zastępców, dla radnych oraz dla sołtysów.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2013-11-08 12:54:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-11-08 12:55:52.
 
 Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr 375/XXIX/2005 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski – Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-11-08 13:45:03 | Data modyfikacji: 2013-11-08 13:46:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski – Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-11-08 13:50:01 | Data modyfikacji: 2013-11-08 13:51:23.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski – Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-11-08 13:53:53 | Data modyfikacji: 2013-11-08 13:54:36.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2013 – 2023.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski – Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-11-08 13:56:10.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 16  października 2013 roku

    

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2013-10-10 10:30:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-10-10 10:29:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, nieruchomości gruntowej położonej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-10-10 10:26:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin ul. Bliska

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-10-10 10:21:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Stare Załubice ul. Kameralna)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-10-10 10:17:43.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Mokre ul. Zalewowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-10-10 10:13:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Nowe Załubice ul. Nasza)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-10-10 10:07:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Borki ul. Bzów)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-10-10 10:03:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Słupno ul. Łagodna)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-10-10 09:57:54.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika przy ul. Korczaka w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-10 09:52:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2013 – 2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-10 09:50:59.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-10-10 09:47:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego | Data wprowadzenia: 2013-10-10 09:43:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Borki

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2013-10-10 09:37:01.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 314/XXIX/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2013-10-10 09:22:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wiesław Szuppe - Kierownik Referatu Administracji i Zarządzania Budynkami Komunalnymi | Data wprowadzenia: 2013-10-10 09:17:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2013-10-10 09:05:27.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 6  września 2013 roku

   

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2013-09-02 14:24:25.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę Nr 285/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzymin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-09-02 14:21:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wykonanie koncepcji projektowej w sprawie podjęcia działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych w dorzeczu rzeki Rządza przed powodzią, w powiecie wołomińskim na terenie gmin: Radzymin, Klembów, wraz ze studium wykonalności tej koncepcji

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2013-09-02 14:19:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyboru radnego do składu Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2013-09-02 14:14:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2013 – 2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-09-02 14:27:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-09-02 14:00:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-09-02 13:53:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-09-02 13:50:51.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2013-09-02 13:47:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udostępnienia boiska ogólnodostępnego w Słupnie realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” projektu pn.: „Budowa boiska ogólnodostępnego w Słupnie”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Mariusz Kierszulis- Kierownik Referatu inwestycji i Drogownictwa | Data wprowadzenia: 2013-09-02 13:44:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Borki – etap 1

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2013-09-02 13:35:23.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 1 – C

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2013-09-02 13:17:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 92/VIII/2007 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia nieruchomości położonej w Radzyminie, oznaczonej jako działki ewid. nr 67 i nr 73, obręb 05 – 04, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Mariusz Kierszulis - Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa | Data wprowadzenia: 2013-09-02 12:45:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-09-02 12:41:19.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Rasińska - zastepca Kierownika Referatu Finansowego | Data wprowadzenia: 2013-09-02 12:34:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Renata Karczmarczyk - Inspektor w Referacie Finansowym | Data wprowadzenia: 2013-09-02 12:23:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Renata Karczmarczyk - Inspektor w Referacie Finansowym | Data wprowadzenia: 2013-09-02 12:05:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Renata Karczmarczyk - Inspektor w Referacie Finansowym | Data wprowadzenia: 2013-09-02 11:50:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz- Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2013-09-02 11:39:32.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 25 czerwca 2013 roku

  

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2013-06-19 12:41:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Bonecka - Radna Rady Miejskiej w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2013-06-19 12:38:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XV/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Borki

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-06-19 12:21:50 | Data modyfikacji: 2013-06-19 12:22:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-06-19 12:15:11.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o dokonanie zmiany granicy Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-06-19 11:58:52 | Data modyfikacji: 2013-06-25 11:21:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-06-19 11:56:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin części nieruchomości gruntowej położonej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-06-19 11:53:42.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę Nr 285/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzymin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-06-19 11:49:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin ul. Wisławy Szymborskiej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-06-19 11:46:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Łosie ul. Koneserów)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-06-19 11:42:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Ciemne ul. Żuczka)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-06-19 11:37:54.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2013 – 2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-06-19 11:33:23.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-06-19 11:04:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 1 - B

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2013-06-19 10:53:20.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/VI/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2013-06-19 10:34:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Bonecka - Radna Rady Miejskiej w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2013-06-19 10:28:39 | Data modyfikacji: 2013-06-24 09:43:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Radzymina za rok 2012

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-06-19 10:25:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2012 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-06-19 10:21:48.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 28 maja 2013 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2013-05-24 15:31:23.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2013-05-24 15:27:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2012

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Grzegorz Krycki - Dyrektor Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2013-05-24 15:26:20.
 
 Projekt Uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół | Data wprowadzenia: 2013-05-24 15:23:06.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radzyminie w latach 2013-2017

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz - Prezes Zarządu PWiK Sp. z o. o. | Data wprowadzenia: 2013-05-24 15:18:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin części nieruchomości gruntowe położonej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-05-24 15:15:16.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-05-24 15:12:13.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-05-24 15:10:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2013-2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-05-24 15:04:15.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 274/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie podziału obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mokre na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2013-05-24 15:02:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina 1 Etap

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2013-05-24 14:55:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego | Data wprowadzenia: 2013-05-24 14:48:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzaju i wysokości stypendium sportowego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Andrzej Siarna - Zastępca Burmistrza Radzymina | Data wprowadzenia: 2013-05-24 14:46:06.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 24 kwietnia 2013 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 09:26:48.
 
 Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2013-04-17 15:25:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany składu Komisji zdrowia, opieki społecznej i porządku publicznego Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2013-04-17 15:24:25.
 
 Projekt Uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2013-04-17 15:23:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzaju i wysokości stypendium sportowego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2013-04-17 15:22:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-04-17 15:21:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2013-04-17 15:18:31 | Data modyfikacji: 2013-04-19 13:46:51.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-04-17 15:15:31.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-04-17 15:13:51.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-04-17 15:12:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-04-17 15:10:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzymin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-04-17 15:06:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-04-17 14:51:13.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2013-2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-04-17 14:50:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2013-04-17 14:44:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 274/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie podziału obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mokre na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2013-04-17 14:39:12.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 26 marca 2013 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2013-03-22 16:19:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Grzegorz Krycki - Dyrektor SPZZOZ w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2013-03-22 16:18:51.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze gminy Radzymin na okres od 01.05.2013 r. do 30.04.2014 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz - Prezes Zarządu PWiK Sp. z o. o. | Data wprowadzenia: 2013-03-22 16:16:20.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi komunalne o charakterze publicznym świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz - Prezes Zarządu PWiK Sp. z o. o. | Data wprowadzenia: 2013-03-22 16:13:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Radzymin na 2014 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Żmuda - Główny Specjalista ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich | Data wprowadzenia: 2013-03-22 16:06:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2013-03-22 15:51:15.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-03-22 15:47:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granicy Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-03-22 15:43:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o dokonanie zmiany granicy Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-03-22 15:42:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-03-22 15:39:01.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2013-03-22 15:32:31.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2013 roku"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-03-22 15:23:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2013-03-22 15:26:20.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2013-2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2013-03-22 15:01:41 | Data modyfikacji: 2013-03-28 09:04:29.
 
 Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę Nr 221/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2013-03-22 14:52:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2013-03-22 14:46:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-03-22 14:44:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-03-22 14:39:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-03-22 14:34:59.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-03-22 14:31:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-03-22 14:27:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-03-22 14:22:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie podziału obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mokre na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2013-03-22 14:20:35 | Data modyfikacji: 2013-03-22 14:44:32.
 
 Projekt Uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego części terenów leśnych nie będących własnością Skarbu Państwa we wsi Sieraków o pow. 1,68 ha oraz w obrębie 02-04 w Radzyminie o pow. 2,027 ha

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2013-03-22 14:14:36.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 25 stycznia 2013 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2013-01-21 10:09:50.
 
 Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2013

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2013-01-21 10:51:57.
 
 Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2013 – 2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2013-01-21 10:50:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Nowe Załubice ul. Kościelna)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2013-01-21 10:08:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie podziału gminy Radzymin na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2013-01-21 10:07:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski – Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-11-08 13:54:50.
Data wprowadzenia: 2013-11-08 13:54:50
Autor: Artur Goryszewski – Skarbnik Gminy
Opublikowane przez: Anna Kotowska