2015r.

 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 18 grudnia 2015 roku

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:43:57.
 
 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2016 - 2024

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:42:56 | Data modyfikacji: 2015-12-14 15:09:06.
 
 Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:41:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Radzymin do projektu pn.: „System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz upoważnienia Powiatu Wołomińskiego do złożenia wniosku aplikacyjnego

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Krzysztof Chaciński - Burmistrz | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:38:59.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:36:46 | Data modyfikacji: 2015-12-14 16:11:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2015–2024

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:35:57.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:34:49.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2015-2024 z projekcją do 2030 roku

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:33:28 | Data modyfikacji: 2015-12-14 16:15:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia "Prgramu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzymin na lata 2015 - 2032"

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Dominik Kaca - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:32:28 | Data modyfikacji: 2015-12-14 16:12:23.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:29:53 | Data modyfikacji: 2015-12-14 16:14:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:28:18 | Data modyfikacji: 2015-12-14 13:08:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 195/XV/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2008 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:25:29 | Data modyfikacji: 2015-12-14 12:26:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 11/9 w obrębie Stary Janków.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:23:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzymin na lata 2016-2021"

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:20:12 | Data modyfikacji: 2015-12-14 16:15:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:15:32.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 23 listopada 2015 roku

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Data wprowadzenia: 2015-11-17 19:27:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-11-17 19:25:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-11-17 19:23:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-11-17 19:22:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2015–2024

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-11-17 19:20:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-11-17 19:19:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Burmistrz - Krzysztof Chaciński | Data wprowadzenia: 2015-11-17 19:18:19.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2015-11-17 19:17:09 | Data modyfikacji: 2015-11-18 09:53:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2015-11-17 19:16:27 | Data modyfikacji: 2015-11-18 09:52:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińśka - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-11-17 19:12:23.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Radzyminie na przejęcie przez Gminę Radzymin niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wołomińskiego dotyczących utrzymywania urządzeń wodnych na terenie Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Wojciech Kusi - Podinspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-11-17 19:11:05.
 
 Projekt Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2015-11-17 19:08:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 548/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich trybu pobierania

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Jolanta Borowska - Kierownik OPS | Data wprowadzenia: 2015-11-17 19:14:12 | Data modyfikacji: 2015-11-18 09:36:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa lokalnego, które ma na celu wypracowanie koncepcji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Okno na nowe perspektywy” w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Jolanta Borowska - Kierownik OPS | Data wprowadzenia: 2015-11-17 19:13:22 | Data modyfikacji: 2015-11-18 09:31:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołani komisji doraźnej

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2015-11-17 18:29:45.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 29 października 2015 roku

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:37:13.
 
 Projekt Uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Radzymin działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Gminnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Jarosław Grenda - zastępca Burmistrza | Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:36:24 | Data modyfikacji: 2015-10-23 14:08:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Radzymin do projektu pn. „e-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom”

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Emilia Kamińska - Główny Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych | Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:33:05 | Data modyfikacji: 2015-10-23 08:33:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:30:03 | Data modyfikacji: 2015-10-23 08:31:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:26:39 | Data modyfikacji: 2015-10-23 08:30:24.
 
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:21:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:19:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2015-2024

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:17:57 | Data modyfikacji: 2015-10-23 14:10:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Maria Niegowska - Główny Specjalista w Referaie GKMID | Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:16:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Maria Niegowska - Główny Specjalista w Referaie GKMID | Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:15:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki nr ew.80, działkę nr ew. 81/4 oraz część działki nr ew. 81/5 w obrębie Sieraków

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:13:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia „ Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Radzymin na lata 2015 – 2030”.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Maria Niegowska - Główny Specjalista w Referaie GKMID | Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:10:58 | Data modyfikacji: 2015-10-26 10:45:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:08:56 | Data modyfikacji: 2015-10-23 14:09:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołani komisji doraźnej

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:07:16.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 21 września 2015 roku

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Data wprowadzenia: 2015-09-14 16:12:53 | Data modyfikacji: 2015-09-14 16:13:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-09-14 16:07:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2015–2024

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-09-14 16:11:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-09-14 16:04:16.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Robert Nogalski - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2015-09-14 16:01:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Robert Nogalski - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2015-09-14 15:59:17 | Data modyfikacji: 2015-09-14 16:00:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-09-14 15:54:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cegielnia, na terenie gminy Radzymin.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-09-14 15:50:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łosie na terenie gminy Radzymin uchwalonego uchwałą Nr 34/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-09-14 15:44:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 470/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2009 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-09-14 15:35:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wzniesienia i lokalizacji pomnika upamiętniającego Żołnierzy AKRadzymińskiego Obwodu „Rajski Ptak”

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2015-09-14 15:21:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wspólnej realizacji części zadania inwestycyjnego pod nazwą „Podniesienie bezpieczeństwa ruchu i funkcjonalności układu komunikacyjnego śródmieścia Radzymina poprzez przebudowę dróg gminnych – Czartoryskiej, Batorego, 11-go Listopada oraz Daszyńskiego wraz z rejonem skrzyŜowania z drogą powiatową ul. Norwida” orazupowaŜnienia Burmistrza Radzymina do zawarcia z Powiatem Wołomińskim umowy partnerskiej dotyczącej jego realizacji.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Mariusz Kierszulis - Referat Inwestycji | Data wprowadzenia: 2015-09-14 15:11:59.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 105/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2015-09-14 15:18:49.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości do korzystania Sołectwu Słupno

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2015-09-14 15:00:57.
 
 Projekt Uchwały w sprawie podziału Sołectwa Słupno i utworzenia Sołectwa Stare Słupno, Sołectwa Słupno Osiedle i Sołectwa Nowe Słupno

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2015-09-14 14:54:29 | Data modyfikacji: 2015-09-17 09:41:59.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-09-14 15:31:49.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wołominie

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2015-09-14 14:48:51.
 
 Projekt Uchwały w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin odrębnych obwodów głosowania

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2015-09-14 14:44:23.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2015-09-14 14:11:24.
Wykaz Projektów Uchwał na Nadzwyczajną Sesję
Rady Miejskiej w dniu 10.08.2015  

Projekt w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015

zalacznik 1 do zmiany uchwaly budzetowej

zalacznik_2_do_zmiany_uchwaly_budzetowej

Zalacznik_3_do_zmiany_uchwaly_budzetowej

Projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2015–2024

zalacznik_Nr_1_do_zmian_WPF

zalacznik_Nr_2_do_zmian_WPF

Zalacznik_Nr_3_do_zmian_WPF

 

Opublikowane przez: Marcin Karczmarczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-05 11:20:16.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w dniu 20 lipca 2015 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2015-07-15 15:01:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wzniesienia i lokalizacji pomnika Cypriana Kamila Norwida

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jarosław Grenda - Zastępca Burmistrza | Data wprowadzenia: 2015-07-15 14:59:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wzniesienia i lokalizacji pomnika upamiętniającego pierwszy w Polsce Motocyklowy Rajd Szosowy

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jarosław Grenda - Zastępca Burmistrza | Data wprowadzenia: 2015-07-15 14:57:36.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę Nr 83/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzymin”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2015-07-15 14:41:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika przy ul. Korczaka w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-07-15 14:38:13.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Radzymin zadania dotyczącego utrzymania powiatowych dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-07-15 14:36:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2015 – 2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-07-15 14:32:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-07-15 14:29:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Kowalska - Biuro Rady | Data wprowadzenia: 2015-07-15 14:23:48.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 30 czerwca 2015 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2015-06-25 12:42:15.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2015 – 2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:40:57.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:29:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radzymin w ramach pomocy de minimis

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-06-26 11:03:41.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 16/IV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:22:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w latach 2015-2023 z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR - Energetyczne Budynki Użyteczności Publicznej na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Radzyminie"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:21:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Zawady ul. Franciszka Żukowskiego)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Główny Specjalista w Referacie GKMiD | Data wprowadzenia: 2015-06-25 12:41:20.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Arciechów ul. Bielika)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Główny Specjalista w Referacie GKMiD | Data wprowadzenia: 2015-06-25 12:37:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Borki ul. Bogacka)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Główny Specjalista w Referacie GKMiD | Data wprowadzenia: 2015-06-25 12:34:19.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Łosie ul. Brzozy)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Główny Specjalista w Referacie GKMiD | Data wprowadzenia: 2015-06-25 12:30:20.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Arciechów ul. Jastrzębia)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Główny Specjalista w Referacie GKMiD | Data wprowadzenia: 2015-06-25 12:27:08.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Łosie ul. Przepiórki)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Główny Specjalista w Referacie GKMiD | Data wprowadzenia: 2015-06-25 12:19:36.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Łosie ul. Radzymińska)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Główny Specjalista w Referacie GKMiD | Data wprowadzenia: 2015-06-25 12:15:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-06-24 09:47:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntowej | Data wprowadzenia: 2015-06-24 09:41:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntowej | Data wprowadzenia: 2015-06-24 09:37:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-06-24 09:25:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 415/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2015-06-24 09:11:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, logopedów, pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEASz w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2015-06-24 09:08:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEASz w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2015-06-24 09:06:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 63/IX/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEASz w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2015-06-24 09:02:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2015-06-24 09:00:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin odrębnego obwodu głosowania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2015-06-24 08:56:36.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2015-06-24 08:54:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Radzymina za rok 2014

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-06-24 08:52:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2014 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-06-24 08:48:39.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 28 maja 2015 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2015-05-24 21:00:13.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2015–2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-05-24 20:58:45.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-05-24 20:51:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2015-05-24 20:47:00 | Data modyfikacji: 2015-05-24 20:56:20.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2015-05-24 20:43:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości do korzystania Sołectwu Nowy Janków

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2015-05-24 20:39:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-05-24 20:33:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-05-24 20:28:41.
 
 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Stare Załubice ul. Na Uboczu)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Główny Specjalista | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:44:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu 05-06 w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:38:24.
 
 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ew.35 obręb 05-02 w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:35:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Słupno, gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:29:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin obejmującego część obrębu Cegielnia na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:26:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sieraków

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:20:35.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzymin"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik referatu Promocji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:11:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2014

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Grzegorz Krycki - Dyrektor centrum Medycznego w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:06:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:04:16.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 29 kwietnia 2015 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2015-04-24 10:18:35.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2015 – 2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-04-24 10:17:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-04-24 10:16:32.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Czuba - Główny Specjalista ds. Opieki i Wychowania | Data wprowadzenia: 2015-04-24 10:15:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wojciech Kusi - Podinspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-04-24 10:34:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wojciech Kusi - Podinspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-04-24 10:33:59 | Data modyfikacji: 2015-04-29 08:40:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-04-24 10:02:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-04-24 09:58:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Inspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2015-04-24 09:56:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin (we wsi Wiktorów ulice: Deszczowa, Pogodna, Ładna)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Główny Specjalista ds. Wdrożeń | Data wprowadzenia: 2015-04-24 09:54:13.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin (we wsi Słupno ul. Saska i ul. Hoża)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Główny Specjalista ds. Wdrożeń | Data wprowadzenia: 2015-04-24 09:44:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Cegielnia ul. Na Skraju)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Główny Specjalista ds. Wdrożeń | Data wprowadzenia: 2015-04-24 09:36:28 | Data modyfikacji: 2015-04-24 09:48:43.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Nowe Załubice ul. Irysowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Główny Specjalista ds. Wdrożeń | Data wprowadzenia: 2015-04-24 09:33:16 | Data modyfikacji: 2015-04-24 09:46:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2015-04-24 09:26:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2015-04-24 09:15:32.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji budownictwa, przemysłu, handlu i usług Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2015-04-24 09:13:20.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany składu Komisji rolnictwa i ochrony środowiska Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2015-04-24 09:09:35.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2015-04-24 09:06:47.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 27 marca 2015 roku

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Data wprowadzenia: 2015-03-23 14:20:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2015-03-23 14:18:07.
 

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-03-23 14:12:50.
 

Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze gminy Radzymin na okres od 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Małgorzata Klimkiewicz - Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji | Data wprowadzenia: 2015-03-23 13:07:06 | Data modyfikacji: 2015-03-23 14:50:58.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radzyminie w latach 2015-2018.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Małgorzata Klimkiewicz - Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji | Data wprowadzenia: 2015-03-23 12:21:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin odrębnego obwodu głosowania

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2015-03-23 11:47:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-03-23 11:33:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin dla części obrębu Stary Dybów

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2015-03-23 11:04:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2015-03-23 12:04:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2015-03-23 10:48:36.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2015-03-23 10:37:45.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2015-03-23 10:22:04.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntowej | Data wprowadzenia: 2015-03-23 10:09:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntowej | Data wprowadzenia: 2015-03-23 10:00:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2015-2024

Opublikowane przez: Katarzyna Maniecka | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-03-23 09:41:47.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 2 marca 2015 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2015-02-24 11:04:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2015-02-24 11:03:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej | Data wprowadzenia: 2015-02-24 11:02:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radzymin na lata 2015 - 2020

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej | Data wprowadzenia: 2015-02-24 11:00:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2015-02-24 10:56:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Radzyminie do składu Komisji do rozpatrywania wniosków i przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2015-02-24 10:54:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2015-02-24 10:52:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łosie na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2015-02-24 10:46:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin dla części obrębu Stare Załubice

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2015-02-24 10:35:51.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 429/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2015-02-24 10:31:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Radzymin jest organem prowadzącym

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina kondratczyk - Kierownik GZEASz | Data wprowadzenia: 2015-02-24 10:16:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Borki ul. Miedziana)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2015-02-24 10:14:51.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Borki ul. Sumakowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2015-02-24 10:10:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zadania zarządzania drogami publicznymi

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2015-02-24 10:06:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-02-24 10:01:57.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2015 – 2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:57:36.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:52:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpoczęcia prac nad programem rozwoju: Strategia Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2015 - 2020

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:49:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2015 - 2020"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:43:12.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 30 stycznia 2015 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2015-01-26 10:53:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Słupno ul. Liliowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2015-01-26 15:38:23.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (z ul. Puszystej na ul. Długą w Ciemnem)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2015-01-26 15:37:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak- Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-26 15:35:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Wolska - Adwokat | Data wprowadzenia: 2015-01-26 15:34:20.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Cezary Dębek - Asystent | Data wprowadzenia: 2015-01-26 15:32:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2015-01-26 15:30:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2015-01-26 15:28:31.
 
 Projekt Uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2015-01-26 15:27:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Radzymin - obręby: Arciechów, Popielarze, Stare Załubice

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2015-01-26 15:25:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-26 15:21:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik biura Rady | Data wprowadzenia: 2015-01-26 11:02:23 | Data modyfikacji: 2015-01-26 15:19:57.
 
 Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2015 - 2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-26 15:17:32.
 
 Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-26 12:37:00 | Data modyfikacji: 2015-01-26 15:15:49.
Data wprowadzenia: 2015-01-26 12:37:00
Data modyfikacji: 2015-01-26 15:15:49
Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy
Opublikowane przez: Anna Kotowska