2016 r.

 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 19 grudnia 2016 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-12-13 09:46:19.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 329/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 oraz Gminnej Ewidencji Zabytków

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-12-13 09:07:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji budżetowo-statutowej Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2016-12-13 09:11:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-12-13 09:15:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-12-13 09:19:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-12-13 09:21:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Wiktorów ul. Ciepła

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-12-13 09:41:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębach: Stary Dybów i Wiktorów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-12-13 09:45:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-12-13 15:50:33.
 
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-12-13 15:52:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-12-13 15:53:45.
 
 Projekt Uchwały Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-12-13 15:48:17 | Data modyfikacji: 2016-12-13 15:55:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2017 - 2026

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-12-13 15:42:47.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 21 listopada 2016 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-11-15 14:16:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Radzymin oraz zmiany nazwy i statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEASz w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-11-15 11:08:41 | Data modyfikacji: 2016-11-15 11:12:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEASz w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-11-15 11:25:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 548/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Kierszulis - Kierownik OPS w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-11-15 12:47:35.
 

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnej Ewidencji Zabytków oraz  Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-11-18 12:44:19 | Data modyfikacji: 2016-11-18 13:05:29.
 

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Radzymin na lata 2015 - 2030

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-11-18 12:45:26 | Data modyfikacji: 2016-11-18 13:06:44.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-11-15 11:07:04 | Data modyfikacji: 2016-11-18 12:46:04.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Słupno

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-11-15 11:22:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-11-15 11:14:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-11-15 11:19:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zwierzyniec na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania | Data wprowadzenia: 2016-11-15 13:33:45.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łosie na terenie gminy Radzymin uchwalonego Uchwałą Nr 34/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2015 r

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania | Data wprowadzenia: 2016-11-15 13:39:03 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:42:08.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stary Janków na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania | Data wprowadzenia: 2016-11-15 13:43:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Ciemne na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania | Data wprowadzenia: 2016-11-15 13:47:58.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Załubice na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania | Data wprowadzenia: 2016-11-15 13:51:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dybów Kolonia na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania | Data wprowadzenia: 2016-11-15 14:09:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Słupno na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania | Data wprowadzenia: 2016-11-15 14:13:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 191/XV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2015 – 2024 z projekcją do 2030 roku

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-11-15 13:59:08 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:59:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 315/XXVIII/00 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie finansowania przez inwestorów miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-11-15 10:41:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie likwidacji instytucji kultury - Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Adam Ślubowski - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2016-11-15 10:36:54.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w dniu 28 października 2016 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-10-28 08:33:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania | Data wprowadzenia: 2016-10-28 08:32:57.
 
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-10-28 08:32:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-10-28 08:31:40.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 24 października 2016 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-10-18 11:03:57.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-10-18 11:03:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-10-18 11:01:43.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-10-18 10:54:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-10-18 10:52:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin (ul. Zygmunta Wróblewskiego)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-10-18 10:48:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 303/XXVII/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Ruda

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-10-18 10:45:08 | Data modyfikacji: 2016-10-18 10:57:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-10-18 10:43:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr 474/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014 r. dla części działki o nr ew. 9 obręb 01-05 w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania | Data wprowadzenia: 2016-10-18 10:37:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie budowy Targowiska przy ul. Ogrodowej w Radzyminie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a także upoważnienia Burmistrza Radzymina do zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-10-18 10:27:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-10-18 14:15:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 295/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 63/IX/2011Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEASz w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-10-18 10:17:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 237/XX/2004 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEASz w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-10-18 10:15:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Radzymin oraz zmiany nazwy i statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEASz w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-10-18 10:06:20.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 26 września 2016 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-09-19 17:33:45.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 63/IX/2011Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEASzw Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-09-19 17:08:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie poprzez likwidację Oddziału przedszkolnego w Łosiu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEASzw Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-09-19 17:11:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 269/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-09-20 09:13:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Radzymina do złożenia wniosku o dofinansowanie planowanego do realizacji przedsięwzięcia p.n. „Zielony Radzymin – rozwój terenów zielonych w centrum miasta” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-09-20 11:14:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-09-20 09:22:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w uzytkowanie wieczyste nieruchomosci

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-09-20 11:26:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrebie Emilianowa ul. Leśna

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-09-20 13:08:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin we wsi Borki ul. Melodyjna

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Andrzej Olszański - Główny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-09-20 10:54:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin we wsi Ruda ul. Maślaków

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Andrzej Olszański - Główny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-09-20 10:58:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin we wsi Arciechów ul. Mchu i Paproci

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Andrzej Olszański - Główny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-09-20 11:00:56 | Data modyfikacji: 2016-09-20 11:32:32.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin we wsi Ruda ul. Korzenna

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Andrzej Olszański - Główny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-09-20 11:04:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin we wsi Rżyska ul. Mieczykowa

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Andrzej Olszański - Główny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-09-20 11:06:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin w obrębie Radzymina ul. Jana III Sobieskiego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Andrzej Olszański - Główny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-09-20 11:09:18.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-09-20 08:51:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-09-20 08:55:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2016–2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-09-20 08:58:43.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w dniu 31 sierpnia 2016 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-08-29 14:48:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 2 w Radzyminie , ul. Konstytucji 3 Maja 28 poprzez przeniesienie jego siedziby

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEAS | Data wprowadzenia: 2016-08-30 08:58:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-08-29 14:47:15.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-08-29 14:45:28.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w dniu 12 sierpnia 2016 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-08-12 09:29:35.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-08-12 09:28:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2016–2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-08-12 09:26:15.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w dniu 13 lipca 2016 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-07-11 16:37:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-07-11 16:18:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2016–2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-07-11 16:22:36.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Kurek - Inspektor ds. Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-07-11 16:26:08.
 
 Projekt Uchwały w sprawie współdziałania Gminy Radzymin na rzecz realizacji projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Emilia Kamińska - Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych | Data wprowadzenia: 2016-07-11 16:29:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-07-11 16:32:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-07-11 16:39:35.
 
 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-07-11 16:34:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-07-11 16:35:42.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 20 czerwca 2016 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-06-14 09:49:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2015 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-06-15 11:13:23.
 
 Projekt Uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Radzymina za rok 2015

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-06-15 11:12:36.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania | Data wprowadzenia: 2016-06-15 10:57:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEASz | Data wprowadzenia: 2016-06-14 09:40:01.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-06-14 09:37:48 | Data modyfikacji: 2016-06-14 09:38:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik przyrody

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-06-14 09:29:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi nr 4303W w gminie Radzymin” oraz upoważnienia Burmistrza Radzymina do zawarcia z Powiatem Wołomińskim porozumienia dotyczącego jego realizacji

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Mariusz Kierszulis - Kierownik Referatu Inwestycji | Data wprowadzenia: 2016-06-14 09:30:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Radzymin do projektu pn. "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Emilia Kamińska - Główny Specjalista ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych | Data wprowadzenia: 2016-06-15 11:36:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin w obrębie Stare Załubice (ul. Serocka)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-06-14 14:15:08.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin w obrębie Stare Załubice i Arciechów (ulica Wędkarska)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-06-14 14:16:16.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jakub Czupryniewicz - Specjalista ds. Obsługi Prawnej | Data wprowadzenia: 2016-06-14 09:47:54.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie, jego zastępców, dla radnych oraz dla sołtysów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2016-06-14 09:59:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Tomasz Bielec - Pomoc administracyjna | Data wprowadzenia: 2016-06-14 10:00:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-06-15 11:03:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2016–2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-06-15 11:08:43.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 31 maja 2016 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:31:54.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania | Data wprowadzenia: 2016-05-30 12:10:35.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 - 2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania | Data wprowadzenia: 2016-05-30 14:00:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2015

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Grzegorz Krycki - Dyrektor Centrum Medycznego w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:21:06.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzymin"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz - Król - Prezes Zarządu PWiK Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:22:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:24:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości do korzystania Sołectwu Wolica

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:27:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie współdziałania międzygminnego w zakresie przeprowadzenia postępowania na zakup przezroczystych urn wyborczych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:29:19.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy parku na terenie miasta Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-05-30 13:23:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji infrastruktury, przemysłu, handlu i usług Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:30:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na modernizację ul. Polskiej Organizacji Wojskowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-05-30 11:09:18.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 249/XXI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-05-30 11:10:32.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Radzymin zadania dotyczącego utrzymania powiatowych dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-05-30 12:20:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody oraz rekompensatę pieniężną za czas ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wołominie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-05-30 11:12:48 | Data modyfikacji: 2016-05-30 12:19:04.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-05-30 11:13:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-05-30 11:14:50.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w dniu 4 maja 2016 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-04-28 15:58:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2016–2024

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-04-29 10:06:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-04-29 10:01:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na zadania związane z promocją ziemi wołomińskiej podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 oraz wspólnej organizacji obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w Powiecie Wołomińskim

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-04-29 09:48:33 | Data modyfikacji: 2016-04-29 10:14:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy ochronnej pomnika przyrody

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2016-04-28 15:57:03.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w dniu 15 kwietnia 2016 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 08:51:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-04-12 08:45:15 | Data modyfikacji: 2016-04-12 10:41:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-04-12 10:47:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2016-2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-04-12 10:49:11.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie, jego zastępców, dla radnych oraz dla sołtysów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2016-04-12 08:48:09 | Data modyfikacji: 2016-04-12 08:48:51.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz zmiany Uchwały Nr 31/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2016-04-12 08:50:42.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 21 marca 2016 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-03-15 12:37:24.
 
 Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2016-03-15 12:11:22.
 
 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze gminy Radzymin na okres od 01.05.2016r. do 30.04.2017r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz-Krół Prezez PWiK w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-03-21 13:43:50.
 
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-03-21 13:39:07.
 
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-03-15 12:19:46.
 
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-03-15 12:22:38.
 
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-03-15 12:24:42.
 
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-03-15 12:26:32.
 
 Projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-03-15 10:55:46 | Data modyfikacji: 2016-03-21 17:08:48.
 
 Projekt uchwały w sprawie oświadczenia woli wstąpienia Gminy Radzymin do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Dominika Krzyżanowska-Kidała - kierownik Referatu Promocji i Informacji | Data wprowadzenia: 2016-03-15 10:54:23 | Data modyfikacji: 2016-03-15 11:52:48.
 
 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków na terenie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-03-15 11:14:07.
 
 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 2 w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 28 poprzez przeniesienie jego siedziby

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEASz | Data wprowadzenia: 2016-03-21 13:14:10.
 
 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Radzymin ul. Szafranowa

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-03-21 13:00:17.
 
 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Radzymin (Nowe Załubice ul. Mandarynkowa

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-03-21 13:02:47.
 
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2016 roku

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-03-21 13:04:03.
 
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-03-16 11:36:10 | Data modyfikacji: 2016-03-16 11:38:12.
 
 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-03-16 11:39:04.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w dniu 1 marca 2016 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-02-25 10:04:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Dominika Krzyżanowska - Kidała - Kierownik Referatu Promocji i i Informacji | Data wprowadzenia: 2016-02-25 10:02:58.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 24 lutego 2016 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-02-17 15:10:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2016-02-17 14:52:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Radni Rady Miejskiej w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-02-17 15:03:54.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Radni Rady Miejskiej w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-02-17 15:04:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Radni Rady Miejskiej w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-02-17 15:06:06.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie oraz zmianie uchwały Nr 7/III/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Radni Rady Miejskiej w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-02-17 15:07:13.
 
 Projekt Uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Radni Rady Miejskiej w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-02-17 15:08:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Radzyminie oraz zmianie uchwały Nr 8/III/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Radni Rady Miejskiej w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-02-17 15:09:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 198/XVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Radzymin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEASz w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-02-17 15:16:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/XVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEASz w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-02-17 15:17:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-02-17 15:21:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-02-17 15:26:19.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-02-17 15:27:52.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Kowalska - Biuro Rady | Data wprowadzenia: 2016-02-17 15:31:04.
 
 Projekt Uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-02-19 09:08:45.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-02-19 09:14:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-02-19 09:21:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-02-19 09:22:29.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 27 stycznia 2016 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-01-21 11:47:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2016-01-21 11:53:54.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Katarzyna Maniecka - Inspektor w Referacie Ogólnoorganizacyjnym | Data wprowadzenia: 2016-01-21 11:58:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie upoważnienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2010, Projektu pn."Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin - Etap I" oraz przyjęcia do realizacji tego Projektu określonego w Studium Wykonalności

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz-Król - Prezes Zarządu Spółki PWiK | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:05:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyboru radnego do składu Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:06:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzymin"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Mariusz Kierszulis - Kierownik Referatu Inwestycji | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:10:20.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Radzymin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEASz w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:13:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk - Kierownik GZEASz w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:30:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Radzyminie przy ul. Słowackiego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:37:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:38:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:45:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:50:06.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:52:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie opłaty targowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:57:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Radzymin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:00:18.
Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:00:18
Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Opublikowane przez: Anna Kotowska