Centralny Rejestr Umów

 

Czynność przetwarzania: zawieranie i realizacja umów cywilnoprawnych.

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a) administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest Burmistrz Radzymina
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin.
Dane kontaktowe: Gmina Radzymin z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, tel. 22 667 67 67, fax. 22 786-51-95, e-mail: umig@radzymin.pl **
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin można kontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych Panem Arkadiuszem Godulą, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: iod@radzymin.pl .

b) Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy cywilnoprawnej z osobą, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów prawa, podatkowych czy rachunkowych).

c) podstawę przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) oraz lit. c) i f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań przed zawarciem umowy z osoba, której dane dotyczą lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów prawa, podatkowych czy rachunkowych).

d) Pana/Pani* dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję**.

e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres wynikający z przepisów prowadzonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwów zakładowych. 

g) przysługuje Panu/Pani* prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani* dotyczących, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

h) przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i) podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy cywilnoprawnej z osobą, której dane dotyczą lub realizacji umowy cywilnoprawnej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych). W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta.

j) Pana/Pani* dane osobowe nie są profilowane.

 

* niepotrzebne skreślić
** wypełnić odpowiednio do okoliczności

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2018-05-28 15:14:04 | Data modyfikacji: 2018-12-31 07:51:18.

Zobacz:
 2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok . 
Data wprowadzenia: 2018-05-28 15:14:04
Data modyfikacji: 2018-12-31 07:51:18
Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO
Opublikowane przez: Anna Kotowska