Strategia rozwoju

STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADZYMIN NA LATA 2015-2024 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż rozpoczęły się prace nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2015-2024”, która jest dokumentem określającym najważniejsze perspektywiczne kierunki rozwoju naszej gminy.
Zasadniczym celem projektu jest wypracowanie misji i wizji gminy oraz strategicznych kierunków działań umożliwiających ich realizację, a także dokonanie priorytetyzacji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015-2024.
Strategia Rozwoju jest podstawą do skutecznego i efektywnego zarządzania gminą przez jej władze oraz do optymalnego wykorzystania środków finansowych w planowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych i społecznych.
Prace nad dokumentem strategicznym będą prowadzone w oparciu o metodę ekspercko – partycypacyjną, która szczególny nacisk kładzie na proces konsultacji społecznych i możliwość aktywnego, społecznego udziału w jego tworzeniu. Zebranie podczas warsztatów przedstawicieli różnych środowisk ( sektora publicznego, gospodarczego i społecznego) zapewni partycypacyjny model podejmowania decyzji, pozwoli na uwzględnienie interesów różnych grup interesariuszy oraz hierarchizację celów rozwojowych.
Lista planowanych do realizacji działań zawarta w Strategii będzie miała kluczowe znaczenie z uwagi na:
• możliwość pozyskania na ich realizację funduszy zewnętrznych i innych instrumentów finansowych, w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w alokacji 2014-2020 oraz Mechanizmów Finansowych EOG,
• rozwój gospodarczy i społeczny gminy.

W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią, zwracam się z prośbą do Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych o wypełnienia Ankiety z załączoną Kartą projektu, które pozwolą na zdiagnozowanie obszarów problemowych oraz umożliwią przedstawienie propozycji przedsięwzięć do realizacji w horyzoncie czasowym do 2024 r.
Państwa udział w badaniu jest bardzo cenny – będzie stanowić aktywny wkład w procesie tworzenia Strategii oraz pozwoli na zdefiniowanie długofalowych działań ukierunkowanych przez wartości i opcje, które są uznawane przez społeczność lokalną. Licząc na współpracę zapewniam jednocześnie, że ankieta jest anonimowa.

Ankiety oraz Karty projektu można wypełniać on-line oraz w wersji papierowej.
Dokument można pobrać w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.radzymin.pl
Wersja papierowa jest dostępna w siedzibie Urzędu przy Pl. T. Kościuszki 2 w Biurze Obsługi Interesanta lub w pok. nr 34

Uzupełnione Ankiety i Karty projektu prosimy odesłać na adres e-mail: inforad@radzymin.pl" target=_new>target="_new">inforad@radzymin.pl lub w formie papierowej dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pokój nr 34
do dnia 30.08.2015 r.

Szczegółowe informacje związane z tworzeniem przedmiotowego dokumentu znajdą Państwo na stronie internetowej www.radzymin.pl w zakładce Strategia Rozwoju.
W przypadku pytań proszę o kontakt z Haliną Grzelak, kierownikiem Referatu Promocji i Polityki Społecznej – koordynatorem omawianych działań, tel. 22 78662 92 wew.163 lub kom. 600 933 916, e- mail: hgrzelak@radzymin.pl

" target=_new>target="_new">hgrzelak@radzymin.pl

Burmistrz Radzymina
/-/ mgr Krzysztof Chaciński

 

Ankieta diagnostyczna w celu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2015-2024

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-06-14 12:45:34 | Data modyfikacji: 2016-06-14 13:16:05.
Data wprowadzenia: 2016-06-14 12:45:34
Data modyfikacji: 2016-06-14 13:16:05
Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót